Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 119_20110003
Administrativ enhet 119
Planident 20110003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn E18 Ørje S - Riksgrensen
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.09.2013
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 119
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 29.01.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 03.09.2013 / 16.10.2013
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.11.2013
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20110003Rev_BESTEMMELSE.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 20110003_Samlet saksfremstilling 19.11.2013.pdf  
  Bestemmelser 20110003Rev_BESTEMMELSE.pdf  
  Arealplankart 20110003Detaljplan_Braarudveien_aas_Vest.pdf  
  Arealplankart 20110003Detaljplan_Røser.pdf  
  Arealplankart 20110003PLAN_REG_Detaljplan_Braarudveien_aas_Ost.pdf  
  Arealplankart 20110003Reguleringsplan_Orje.pdf  
  Planbeskrivelse 20110003Planbeskrivelse - del 1.pdf  
  Planbeskrivelse 20110003Planbeskrivelse del 2.pdf  
  Planbeskrivelse 20110003Planbeskrivelse.pdf  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.12.2013 2011 / 572           Klage
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
19790001 Helgetjern øst
19860001 E-18 gjennom Ørje
19870001 Sletta
20000001 Braarudjordet
20030002 Brårudtangen
20060001 Kilebu boligområde
20080001 Ørje tollstasjon - riksgrensen
20110002 SAGA BRYGGE, GNR92/BNR59 M.FL.
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
19910001 Ørje kontrollstasjon