Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20140001
Administrativ enhet 127
Planident 20140001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 704
Plannavn Sentrumsplan 2015-2026
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.02.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 18.03.2014
Frist for uttalelse til planprogram 18.05.2014
Vedtatt planprogram 12.06.2014
Frist innspill  
1. gangs behandling 21.10.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 21.10.2014 /
Endelig planvedtak 24.02.2015
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak 06.09.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20140001 Planbestemmelser sentrumsplan mindre endring 20180405.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 20140001 vedtak Kommunedelplan for Skiptvet sentrum 2015-2026 - 20150224.pdf  
  Arealplankart 20140001-1D sentrumsplanen 20190903 plangrense.pdf plangrense endret etter vedtak av arealdelen 20160003
Andre dokumenter Innstilling (saksfremlegg) Forslag til mindre endring av Sentrumsplanen 20170131.pdf forelegging om mindre endring av formål barnehage til boliger
  Planbeskrivelse 20140001 Planbeskrivelse sentrumsplan realtietsbehandling.pdf planvedtak
  Utforming forslag til ny lekeplassnorm for skiptvet 20190125.pdf utarbeidet for detaljplaner
  Arealplankart 20140001 arealplankart 1C sentrumsplanen mindre endring 20180405 A1 ny.pdf erstattett - tilpasset etter vedtak av arealdelen
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLT v/ Frank van den Ring
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
18.04.2017 2017 / 15 arkiv 17/80 Kun innhold vedtatt mindre endring barnehage -> bolig Kommunestyret Vedtak mindre endring formål - til bolig
 
X: 6594383 Y: 622245
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2017 2017 / 15 arkiv 17/80 Kun innhold arealformålendring bolig til barnehage og bolig til parkering - Lindormen baha (se andre endring) Formannskapet    
X: 6594460 Y: 622600
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.04.2018 2018 / 46 arkiv 17/80-13 Kun innhold arealformålsgrense Vestgård skole Formannskapet Vedtak planvedtak mindre endring
 
X: 6595400 Y: 622640
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.09.2019 2019 / 69 vedtak arealdel Plangrense og innhold tilpasset plangrense etter vedtak av arealdelen Kommunestyret    
X: 6594299 Y: 622449
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
29.05.2018 2018 / 29 arkiv2018/217 Godkjent Byggeforskrifter ombygging baha til 4mannsbolig frittliggende bolig til 4mannsbolig Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6594370 Y: 622261
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2018 2018 / 42 arkiv 2018/202 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan fortetting til leiligheter frittliggende småhus Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: 6594606 Y: 622379
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2018 2018 / 43 arkiv 18/230 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 4mannsbolig frittliggende småhus til 4mannsbolig Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: 6594675 Y: 622370
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.03.2019 18 / 578 arkiv Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan etablere en 3. boenhet gbnr. 56/59 fortetting av eneboligtomt i sentrumsplanen Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6594333 Y: 622737
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.11.2019 2019 / 80 HU-PLT sak Godkjent Arealbruk kommune(del)plan fradeling fra LNF tomt som brukes til boligformål LNF Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6594216 Y: 622071
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20030001 Brekkeåsen
20030002 Idrettsåsen
20080001 Skiptvet kommuneplan
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
20130001 Reguleringsplan for Europris Skiptvet
20140003 Idrettsveien 12, gbnr. 54/82
20160001 Holstadåsen Øst Boligfelt
20160003 Kommuneplanens arealdel
20160004 Brekke Vest boligfelt - del sør og nord - Gbnr. 56/2+3+463
20190001 Boligfelt Vesterås - Storveien 40
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
19970002 Brekke
20050001 Sentrumsplan Meieribyen
20060001 Finlandskogen
Planen arver bestemmelser fra
Planid Plannavn
20160003 Kommuneplanens arealdel
Planen overfører bestemmelser til
Planid Plannavn
20030001 Brekkeåsen
20030002 Idrettsåsen