Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20160002
Administrativ enhet 127
Planident 20160002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 468
Saksnummerinformasjon arkiv
Plannavn Mørk / Bergsjø
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.12.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 14.06.2016
Kunngjøring av planarbeid 18.10.2016
Frist for uttalelse til planprogram 01.12.2016
Vedtatt planprogram 13.06.2017
Komplett planforslag mottatt 04.05.2017
1. gangs behandling 06.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 09.06.2017 / 21.07.2017
2. gangs behandling 05.04.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 09.04.2018 / 28.05.2018
3. gangs behandling 04.12.2018
Endelig planvedtak 18.12.2018
Kunngjøring av planvedtak 20.12.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20160002 41194_1_A planbestemmelser mørk bergsjø 20181108.pdf sluttbehandling
Vedtaksdokumenter Vedtak 20160002 Mørk Bergsjø - vedtak revidert detaljplan - 2g h 20180405 (DokID 35198).pdf 2g høringsforslag
  Planbeskrivelse 20160002 Mørk Bergsjø 2 Planbeskrivelse 20180215r (DokID 35116).pdf 2g høringsforslag
  Bestemmelser 20160002 Mørk Bergsjø 3 Reguleringsbestemmelser 20180215r2 docx (DokID 35178).pdf 2g høringsforslag
  Arealplankart 20160002 Mørk Bergsjø 5 plankart 20180215r A3 1_2000 (DokID 35119).pdf 2g høringsforslag
  Illustrasjon 20160002 Mørk Bergsjø 6 Illustrasjonsplan 20180215r A1 1_1000 A3 1_2000 (DokID 35120).pdf 2g høringsforslag
  Rapport 20160002 Mørk Bergsjø 7 Landskapsanalyse 20180215 (DokID 34973).pdf 2g høringsforslag
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20160002 Mørk Bergsjø 9 ROS-anslyse 20180215r (DokID 35121).pdf 2g høringsforslag
  Konsekvensutredning 20160002 Mørk Bergsjø 12 Konsekvensutredning 20180215 (DokID 34975).pdf 2g høringsforslag
  Rapport 20160002 Mørk Bergsjø 21 Støyutredning 20180214 (DokID 34976).pdf 2g høringsforslag
  Rapport 20160002 Mørk Bergsjø 29 Landskapsplan 20180215 (DokID 34977).pdf 2g høringsforslag
  Illustrasjon 20160002 Mørk Bergsjø 30 Profiler A1 1_1000 A3 1_2000 20180215 (DokID 34978).pdf 2g høringsforslag
  Diverse 20160002 Mørk Bergsjø 31 Beregning av sprengmasser 20180215 (DokID 35122).pdf 2g høringsforslag
  Diverse 20160002 Mørk Bergsjø 90 vedtak 1g høring (DokID 27060).pdf 2g høringsforslag
  Planbeskrivelse 20160002 Mørk Bergsjø 91 2 Planbeskrivelse 20170410 (DokID 27056).pdf 2g høringsforslag
  Vedtak 20160002 41237_4_A sluttbehandling og vedtak mørk bergsjø 20181218.pdf sluttbehandling
  Planbeskrivelse 20160002 41245_1_A planbeskrivelse mørk bergsjø 20181108.pdf sluttbehandling
  Arealplankart 20160002 41255_1_A plankart mørk bergsjø 20181108.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 36025_1_A NVE brev.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 37015_1_A FMØ innsigelse.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 37124_1_A ØFK brev.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 37326_1_A Landskapsarkitekt brev.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 37327_1_A vedlegg til brev Landskapsarkitekt.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 41144_1_A FMØ vilkår.pdf sluttbehandling
  Innsigelse vedlegg 41196_1_A arkitekt endringer.pdf sluttbehandling
Andre dokumenter Vedtak vedtak - Planoppstart for utarbeiding detaljplan for Mørk Bergsjø med planprogram.pdf planoppstart med planprogram
  Planprogram Planprogram Mørk Bergsjø 20160905.pdf planoppstart
  Kunngjøring varselbrev Mørk Bergsjø scan 20161020.pdf planoppstart
  Illustrasjon vedlegg varselbrev mørk - kart.pdf planoppstart
  Vedtak 20160002 -- Mørk Bergsjø - høring vedtatt framlegg detaljplan 20170606.pdf høring
  Bestemmelser 20160002 01 Mørk Bergsjø - høring Reguleringsbestemmelser 20170425.docx erstattet - høring
  Arealplankart 20160002 02 Mørk Bergsjø - høring Reguleringsplan A3 20170424.pdf erstattet - høring
  Kart 20160002 03 Mørk Bergsjø - høring Kart landskapsplan 20170406.pdf erstatte - høring
  Rapport 20160002 03 Mørk Bergsjø - høring Landskapsplanbeskrivelse 20170405.pdf erstattet - høring
  Rapport 20160002 04 Mørk Bergsjø - høring Trafikkanalyse 20170308.pdf høring
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20160002 05 Mørk Bergsjø - høring ROS-analyse 20170426.docx erstattet - høring
  Rapport 20160002 06 Mørk Bergsjø - høring sjekkliste kvikkleireskred 20170426.docx høring
  Rapport 20160002 07 Mørk Bergsjø - høring Støyutredning 20170302.pdf erstattet - høring
  Kart 20160002 08 Mørk Bergsjø - høring Kart alternativer KU 20170405.pdf erstattet - høring
  Konsekvensutredning 20160002 08 Mørk Bergsjø - høring Konsekvens utredning 20170404.pdf erstattet - høring
  Illustrasjon 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Bilde 1 manipulert 20170405.pdf høring
  Illustrasjon 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Bilde 2 manipulert 20170405.pdf høring
  Kart 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Kart dagens situasjon 20170228.pdf erstattet - høring
  Kart 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Kart dyrkamark som forsvinner 20170405.pdf utgått - høring
  Kart 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Kart Illustrasjonsplan fullt utbygd 20170406.pdf erstattet - høring
  Kart 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Kart koder bygg 20170406.pdf erstattet - høring
  Diverse 20160002 09 Mørk Bergsjø - høring Tabell bygninger og arealer 20170327.xlsx erstattet - høring
  Rapport 20160002 10 Mørk Bergsjø - høring Kommentarer til NMF §§ 8-12 20170301.pdf høring
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Nils Skaarer
Utarbeidet av Rambøll
Saksbehandler PLT v/ Frank van den Ring
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
11.08.2017 2016 / 468 28 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell faren for kvikkleireskred ikke tilstrekkelig avklart Innsigelse høring
 
X: Y:
24.08.2017 2016 / 468 30 Fylkeskommunene Kulturminner, kulturmiljø, landskap Trukket/Uaktuell ikke tilstrekkelig hensyn til kirkeplassen Innsigelse høring
 
X: Y:
24.08.2017 2016 / 468 31 Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger industrialiserte landbruksbygg, ikke tilstrekkelig utredet bebygd areal, masseuttak, forsvarlig planavklaring Innsigelse høring
 
X: Y: