Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20190001
Administrativ enhet 127
Planident 20190001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 437
Saksnummerinformasjon arkivsak
Plannavn Boligfelt Vesterås - Storveien 40
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 11.01.2019
Kunngjøring av planarbeid 07.02.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 21.05.2019
1. gangs behandling 11.06.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 14.06.2019 / 09.08.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Bernt Bekke
Forslagsstiller Lars Enersen
Saksbehandler PLT v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
07.02.2019 2018 / 437 arkiv høringsfrist 07.03.2019    
X: Y:
12.06.2019 2018 / 437 JP 21-22-23 kunngjøring av 1. g. høring, frist 09.08.2019    
X: Y:
05.07.2019 2018 / 437 JP SVV ønsker utsatt høringsfrist 20.08.2019    
X: Y: