Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20190002
Administrativ enhet 127
Planident 20190002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 759
Saksnummerinformasjon arkiv
Plannavn Boligfelt øst for Karlsrudkrysset
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 15.01.2019
Kunngjøring av planarbeid 04.03.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 28.06.2019
1. gangs behandling 27.08.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 30.08.2019 / 18.10.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kunngjøring 20190002 Varsel om oppstart Boligfelt øst for Karlsrudkrysset 20190304 rev.pdf planoppstart
  Diverse 20190002 referat av planoppstartsmøte øst karlsrud krysset v20190115.pdf referat av planoppstart
  Diverse 18233 - Planinitiativ område øst for Karlsrudkrysset.pdf planinitiativ for oppstart
  Arealplankart 20190002 øst karlsrud 01 Arealkart boligfelt 20190613 REV B.PDF 1gh
  Planbeskrivelse 20190002 øst karlsrud 02 Planbeskrivelse boligfest Øst for Karlsrudkrysset 20190625 rev B.PDF 1gh
  Diverse 20190002 øst karlsrud 03 Merknad svv.pdf 1gh
  Diverse 20190002 øst karlsrud 04 Merknad østfold fylkeskommune.pdf 1gh
  Diverse 20190002 øst karlsrud 05 Merknad fylkesmannen.pdf 1gh
  Diverse 20190002 øst karlsrud 06 Merknad Hafslund.pdf 1gh
  Rapport 20190002 øst karlsrud 07 Geoteknisk notat 20190208.pdf 1gh
  Rapport 20190002 øst karlsrud 08 Overvannshåndtering 20190518.pdf 1gh
  Kart 20190002 øst karlsrud 09 Overvannsplan 20190518 x.pdf 1gh
  Rapport 20190002 øst karlsrud 10 Støy notat 20190517.pdf 1gh
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20190002 øst karlsrud 11 ROS analyse 20190519.pdf 1gh
  Bestemmelser 20190002 øst karlsrud 12 Reguleringsbestemmelser boligfelt 20190618 REV B.pdf 1gh
  SOSI-fil 20190002 øst karlsrud 13 Arealplan boligfelt 20190613 rev B.sos 1gh (revisjon)
  Diverse 20190002 øst karlsrud 14 IØR renovasjon 20190820.pdf 1gh
  Illustrasjon 20190002 øst karlsrud 15 Illustrasjonsplan Byggnor 20180723 rev 2.pdf 1gh
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Viggo Haug
Utarbeidet av Erik Olsen
Saksbehandler PLT v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
04.03.2019 2019 / 759 JP 7 høringsfrist 05.04.2019    
X: Y: