Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20190002
Administrativ enhet 127
Planident 20190002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 759
Saksnummerinformasjon arkiv
Plannavn Boligfelt øst for Karlsrudkrysset
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 15.01.2019
Kunngjøring av planarbeid 04.03.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kunngjøring 20190002 Varsel om oppstart Boligfelt øst for Karlsrudkrysset 20190304 rev.pdf planoppstart
  Diverse 20190002 referat av planoppstartsmøte øst karlsrud krysset v20190115.pdf referat av planoppstart
  Diverse 18233 - Planinitiativ område øst for Karlsrudkrysset.pdf planinitiativ for oppstart
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler PLT v/ Frank van den Ring
Forslagsstiller Viggo Haug
Utarbeidet av Erik Olsen
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
04.03.2019 2019 / 759 JP 7 høringsfrist 05.04.2019    
X: Y: