Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 127_20190003
Administrativ enhet 127
Planident 20190003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 644
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Gbnr. 81/6,12,20-38, Kirkengen
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.10.2019
Kunngjøring av planarbeid 05.11.2019
Frist for uttalelse til planprogram 05.01.2020
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse nytt planinitiativ - Kirkengen 20191009.pdf planinitiativ
  Diverse Referat fra planoppstartsmøte for detaljreg for Kirkengen 20191022.pdf planoppstart kirkengen
  Illustrasjon Kirkengen - utkast til mulig plankart_281019.pdf skisse for mulig utvikling
  Kart 20190003 kirkengen forslag til planomriss 20191104.pdf forslag planavgrensning
  Planprogram 20190003 kirkengen forslag planprogram 20191104r.pdf høringsutkast planprogram
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Jørn Tore Måleng
Utarbeidet av Janne de Jong
Saksbehandler PLT v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
29.10.2019 2019 / 644 plansak drøftet planinitiativ i regionalt planmøte    
X: Y:
18.11.2019 19 / 644 plansak Informasjonsmøte i kommunehuset kl. 19    
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
20010001 Kirkengen