Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 415_147
Administrativ enhet 415
Planident 147
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1960
Plannavn Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 3, Segla bru - Sigstad
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.02.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reguleringsbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 108482r_Planbeskrivelse_sept-2018.pdf  
  Arealplankart 108482r_Plankart_2019-09-11.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 108482r_ROS-analyse_2018-08-30.pdf  
Andre dokumenter Rapport 108482r_Sammendrag_oppstartsvarsel_sept-2018.pdf  
  Illustrasjon 108482r_Teknisk underlag_2018-02-23.pdf  
  Diverse Brev offentlig ettersyn LK.pdf