Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 834_20170008
Administrativ enhet 834
Planident 20170008
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 91
Saksnummerinformasjon saksarkiv
Plannavn Kommunedelplan Edland - Haukeli
Type Kommunedelplan
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 18.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 21.03.2019 / 09.05.2019
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20170008 Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 20170008 Vedtak.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart 20170008Plankart.pdf  
  Planbeskrivelse 20170008 Planomtale.pdf  
  Konsekvensutredning 20170008 KU vurdering av nye areal.pdf  
  Rapport 10211309_01 Støyanalyse masseuttak Haukeli.pdf  
  Rapport 10211309 Støysonekart.pdf  
  Rapport Tomteanalyse Ramboll.pdf