Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1002_201815
Administrativ enhet 1002
Planident 201815
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 2362
Saksnummerinformasjon ePhorte
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.01.2019
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 11.02.2017
Frist for uttalelse til planprogram 20.02.2017
Vedtatt planprogram 20.04.2017
Frist innspill 15.05.2017
1. gangs behandling 20.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 30.07.2018 / 29.09.2018
Endelig planvedtak  
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 201815 Kommuneplan 2018-30 Vedtak.pdf  
  Kart 1002-201815 Temakart.pdf  
  Arealplankart 1002-201815 Kplan.pdf  
  Planbeskrivelse 1002-201815 Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse med bestemmelser
Andre dokumenter Diverse 1002-201815 Samfunnsdel.pdf Klippet versjon av samfunnsdelen vedtatt 10.09.15
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.02.2019 2018 / 2151 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 7/1 Harkmarksveien 536. Fradeling av boligtomt bestående av to parseller på til sammen ca 8,6 daa Kommuneplanen åpner for tomtestørrelser opp til 2 daa   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434422 Y: 420144,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.02.2019 2018 / 2203 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 24/12 Valvikstranda. Fradeling av to parseller - på ca 30 m2 (brygge) og 25 m2 (sjøbod) pbl. § 1-8 forbud mot deling i strandsonen samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428517,72 Y: 411658,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2019 2018 / 2386 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 77/48 Landeveien 110. Oppføring av tilbygg til bolig - garasje/hagestue pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6431479,5 Y: 405417,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.02.2019 2019 / 126 ePhorte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 99/35 Kirkeveien 35. Fradeling av bebygd boligtomt på ca 2 daa LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6441038,88 Y: 412529,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.02.2019 2018 / 2261 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 24/2 Dyrstadveien 127. Oppføring av bolig, garasje og atkomstvei pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet samt kommuneplanens LNF-formål, plankrav og lokaliseringskriterier ift landbruk og topper   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428643,92 Y: 411749,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.03.2019 2017 / 1985 ePhorte Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 31/44 Omlandsneset 21. Etablering av brygge/utstikkerpir. Avslått. pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430521,96 Y: 413643,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.03.2019 2019 / 26 ePhorte Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan 24/4,77 Dyrstad. Arealoverføring av ca 3,2 dekar § 3.4 vedr størrelse på boligtomter i LNF-områder   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429170,48 Y: 411658,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.03.2019 2018 / 1931 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 77/1,2 Landeveien 143. Etablering av vei, snuareal og parkering. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6431172,25 Y: 405356,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.03.2019 2019 / 463 ePhorte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 23/28 Skjernøyveien 507. Fradeling av areal inntil 1450 m2 LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428149,35 Y: 412960,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2019 2019 / 286 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 28/10 Frivoll 18. Reparasjon, utskifting av eksisterende brygge pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430435,3 Y: 412483,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2019 2019 / 555 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 8/5 Launesveien 91. Oppføring av tilbygg til bolig Byggeforbud i 50-metersbeltet til vann og vassdrag   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6432316,54 Y: 421254,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.05.2019 2018 / 1331 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Fra Skjernøy til kommunegrense mot Søgne. Etablering av fiberkabel i sjø med 3 stk landtak pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt kommunenplanens LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430981,17 Y: 421412,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.05.2019 2019 / 714 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 8/14 Lundevik. Fradeling av parsell bestående av halvdel av eks. båthus til uendret bruk pbl. § 1-8 forbud mot tilak i strandsonen samt kommuneplanens LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434120,16 Y: 401812,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.05.2019 2019 / 278 ePhorte Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan 14/3 Dostad. Oppføring av redskapsbygg med boenhet i 2. etasje i LNF LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434041,67 Y: 419166,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2019 2019 / 534 ePhorte Godkjent PBL 65/44 Sjøbodveien 21. Oppføring av garasje/uthus pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434780 Y: 405940,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2019 2017 / 1324 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 140/22 Systad. Fradeling av areal og oppføring av ny bolig pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440850,46 Y: 417703,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2019 2014 / 42 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 27/8 Langvika ved Skjernøybroa. Sikring av sti ved å etblere gjerde i ca 25 meters lengde pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430255,73 Y: 411958,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2019 2019 / 825 ePhorte Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan 132/3 Udjordsbakkan, Ytre Nøding. Fradeling av boligtomt på inntil 7,23 daa. LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6441012 Y: 413851,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2019 2019 / 556 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 25/46 Skjernøysund 59. Fradelinga av to parseller i strandsonen pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt kommuneplanens LNF-formål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429979,98 Y: 411703,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.06.2019 2019 / 276 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 25/46 Skjernøysund 59. Riving av bod og oppføring av tilbygg til fritidsbolig pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt kommuneplanens LNF-område   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430002,5 Y: 411701,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.07.2019 2019 / 775 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 18/79 Ørpholmen 2. Oppføring av tilbygg til og endring av atkomstvei frem til fritidsbolig pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt kommuneplanens LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430307,92 Y: 417020,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.07.2019 2019 / 1216 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Færøybukta, del av Skjærgårdsparken. Etablering av ny brygge i stein og betong pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429333,49 Y: 410953
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.08.2019 2019 / 696 ePhorte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 128/20 Marnarveien 630. Oppføring av garasjebygg med BRA på 163 m2 LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438554,79 Y: 412644,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.08.2019 2013 / 1557 ePhorte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 37/6 Kalvehaven 2. Oppføring av tilbygg til bolig (endring av tillatelse gitt 11.06.13) LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6433081,46 Y: 412049,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 2019 / 754 ePhorte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 78/13 Myrvang. Arealoverføring av ca 900 mw fra 78/13 til 79/73, fra landbrukseiendom til boligeiendom LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6433041,53 Y: 404356,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 2019 / 940 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 18/15, 134 Tregdeveien 662. Arealoverføring av ca 550 m" pbl. § 1-8 deleforbud i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430625,2 Y: 416134,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2019 2018 / 2055 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 17/27 Vesterskogen 1. Riving av hytte og oppføring av ny pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430948,73 Y: 417400,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2019 2019 / 1325 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 54/34 Mandalsveien 2592. Etablering av basseng pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434612,17 Y: 406808,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2019 2019 / 1123 ePhorte Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan 40/68 Marnarveien 25. Oppføring av uthus/garasje på boligtomt i LNF LNF og bestemmelser vedr. utnyttelse på garasje   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6433583,15 Y: 410723,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.10.2019 2019 / 477 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 24/9 Dyrstadveien 215. Fradeling av areal inntil 1050 m2 pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt kommuneplanens LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428877,06 Y: 411421,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
24.09.2018 2016 / 2362 ePhorte Fylkesmennene Strandsone, herunder RPR Oslofjorden og SPR Strandsone Trukket/Uaktuell Trukket 18.09.19.    
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
30.07.2018 2016 / 2362 ePhorte Offentlig ettersyn 30.07.18-23.09.18 Vedtak
Planprogram
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Konsekvensutredning
Arealplankart
Planbeskrivelse
Diverse
 
X: Y:
20.12.2018 2016 / 2362 ePhorte Dokumenter til 2.gangsbehandling Diverse
Planbeskrivelse
Arealplankart
Kart
Diverse
Diverse
 
X: Y: