Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1443_2015005
Administrativ enhet 1443
Planident 2015005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 20358
Saksnummerinformasjon Også 15/2163
Plannavn Detaljreguleringsplan for Golvsengane B23
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.03.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 10.12.2015
Kunngjøring av planarbeid 05.01.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 18.07.2016
1. gangs behandling 22.09.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 19.12.2016 / 01.02.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 26.03.2019
Kunngjøring av planvedtak 05.04.2019