Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1443_2016003
Administrativ enhet 1443
Planident 2016003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 20500
Plannavn Detaljregulering for Stokkenestunet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.05.2016
Kunngjøring av planarbeid 01.07.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Stephan Ter Stege
Forslagsstiller Hanne Nord
Forslagsstiller Endre Sølvberg
Utarbeidet av Sindre Øen
Saksbehandler Asbjørn Tverberg
Saksbehandler Cecilie Marie Åshamar