Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1443_2018001
Administrativ enhet 1443
Planident 2018001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 2655
Plannavn Detaljregulering for Teletunet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat