Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1820_20140050
Administrativ enhet 1820
Planident 20140050
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 14
Plannavn Områderegulering for Stamnesmarka øvre
Type Områderegulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 30.01.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse Avgrensing_230119.pdf  
  Diverse 20140050_Planoppstartsbrev.pdf  
  Arealplankart 20140050_Planforslag_kart.pdf  
  Bestemmelser 20140050 Reguleringsbestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 20140050 Planbeskrivelse.pdf  
  Diverse 20140050 ROS sjekk.pdf  
  Diverse 20140050 Forhandsmerknader.pdf  
  Vedtak 20140050 Saksframlegg og protokoll