Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1820_20170069
Administrativ enhet 1820
Planident 20170069
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 3153
Plannavn Detaljregulering for industriområde Slipen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.10.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.11.2017
Kunngjøring av planarbeid 15.01.2018
Frist for uttalelse til planprogram 12.06.2019
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 07.06.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 16.06.2019 / 25.08.2019
2. gangs behandling 11.10.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 30.10.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20170069_Planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20170069_Plankart.pdf  
  Planbeskrivelse 20170069_Planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Vedtak saksprotokoll.pdf  
  Konsekvensutredning Konsekvensutredning landskap, byutvikling og forbindelser_201218.pdf  
  Diverse ROS-analyse mht. fare for forurensning.pdf  
  Diverse Geoteknisk vurdering.pdf  
  Diverse Grunnundersøkelser.pdf  
  Diverse Tiltaksplan forurensede sedimenter.pdf  
  Diverse Støyvurdering.pdf  
  Diverse Referat_og varslingbrev.pdf  
  Diverse Innspill.pdf  
  Diverse Følgesbrev fra forslagsstiller.pdf  
  Diverse Møtereferat dialogmøte1.pdf  
  Diverse Notat fra dialogmøte2.pdf  
  Vedtak saksprotokoll_endelig vedtak.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksutredning.pdf  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
30021 Del av Slipen eiendom
5043382 Slipen og Havnegata 21-23