Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1820_20210073
Administrativ enhet 1820
Planident 20210073
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2021 / 3496
Plannavn Detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.06.2021
Kunngjøring av planarbeid 10.09.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse Planinitiativ.pdf  
  Diverse Referat fra oppstartsmøte.pdf