Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1870_2012314
Administrativ enhet 1870
Planident 2012314
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 12 / 814
Plannavn FV 82 Maurnes – Reinsnes, breddeutvidelse og etablering av gang- og sykkelveg
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.12.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.04.2012
Kunngjøring av planarbeid 09.05.2012
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 12-814 Reguleringsbestemmelser for fv.pdf  
Vedtaksdokumenter Kart 12-814 RP Kart_Fv82_Maurnes-Reinsnes.pdf  
  Vedtak 12-814 Sluttbehandling - Reguleringsplan FV 82 Maurnes - Reinsnes, breddeutvidelse og etablering av gang - og sykkelvei.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 12-814 PLANBESKRIVELSE.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Raina Kristensen