Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201304
Administrativ enhet 1931
Planident 201304
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 11 / 1520
Plannavn Silsand strand
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser fremgår av kartet (byggehøyder m.v.)
Forslagstiller Privat
Innsigelse som ikke er avklart Ja
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1931
Opprinnelig planid 201304_351
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.09.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 10.10.2018 / 21.11.2018
2. gangs behandling 14.02.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse PID_201304_Bunnforhold_NordKonsultAS_20140829.pdf Presentasjon av NordKonsult AS angående bunnforhold, datert 29/8-2014.
  Rapport PID_201304_NML_vurdering_rev_20180828.pdf Rapport i forhold til utredning mot Naturmangfoldsloven og andre relevante statlige interesseområder, datert 28/8-2018.
  Rapport PID_201304_Rapport_Bølgetilstand_Multiconsult_20151021.pdf Rapport angående bølgetilstand Silsand, utarbeidet av Multiconsult, datert 21/10-2015.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse PID_201304_Rapport_Multiconsult_ROS_20151023.pdf Rapport "Risiko og sårbarhetsanalyse", utarbeidet av Multiconsult, datert 23/10-2015.
  Rapport PID_201304_Rapport_Støy_Multiconsult_20151019.pdf Rapport angående støy, utarbeidet av Multiconsult, datert 19/10-2015.
  Rapport PID_201304_Rapport_Veiutforming_Multiconsult_20151112.pdf Rapport om veiutforming , av Multiconsult, datert 19/10-2015.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201304_Saksfremlegg_horing_off_ett_20180830.pdf Saksfremlegg med innstilling om høring og offentlig ettersyn, datert 30/8-2015.
  Utforming PID_201304_Skisse_vegutforming_20151112.pdf Skisse - oversiktsplan for vegutforming som grunnlag for reguleringsplan, utarbeidet Multiconsult, datert 12/11-2015.
  Diverse PID_201304_Uttalelse_Havnesjef_20140903.pdf Uttalelse fra Lenvik havn KF v/Arve Cruickshank, datert 3/9-2014.
  Vedtak PID_201304_Saksprot_UMF_20180927.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring, datert 27.9.2018.
  Rapport PID_201304_Rapport_Multiconsult_20151112.pdf Rapport av Multiconsult vedr. vegutforming, datert 12.11.2015.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201304_Saksfremlegg_UMF_merknadsbehandling_20190129.pdf Saksfremlegg til UMF i anledning merknadsbehandling, datert 29.1.2019.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Marius Janvin
Saksbehandler Sylvia Friedrich
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
13.12.2018 17 / 5160 ESA Statens Vegvesen Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgitt Statens vegvesen fremmer innsigelse til manglende forpliktende rekkefølgekrav til opparbeidelse av busslommer og fortau langs fylkesveg 86 og fylkesveg 861, før det gis brukstillatelse til boliger, butikker, kontorer og næringsbygg i planområdet. Vedtak Innkommet uttalelse med innsigelse, datert 12.12.2018.
 
X: Y:
21.01.2019 17 / 5160 ESA Fylkesmennene Annet Avgitt Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmer innsigelse da de vurderer at planen kommer i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser på områdene støy, klima – samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 100-metersbeltet til sjø. Vedtak Innkommet uttalelse med innsigelse, datert 10.1.2019.
 
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
20.09.2018 17 / 5160 ESA Notat planprosess: Søknad om tillatelse til utarbeidelse privat planforslag ble initiert i september 2011. Sak ble trukket ut i tid og planoppstart ble kunngjort i februar 2013. Mai 2018 ble Aktør Prosjektering AS engasjert som ny plankonsulent.    
X: Y: