Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201605
Administrativ enhet 1931
Planident 201605
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 870
Plannavn Småsandneset båthavn
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.05.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1931
Opprinnelig planid 201605
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 01.06.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 02.02.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 06.02.2017 / 27.03.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.05.2017
Kunngjøring av planvedtak 30.05.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PID_201605_Bestemmelser_20170511.pdf Vedtatte bestemmelser for plan 201605.
Vedtaksdokumenter Arealplankart PID_201605_Plankart_EG_20170511.pdf Vedtatt arealplankart for plan 201605.
  Planbeskrivelse PID_201605_Planbeskrivelse_20170511.pdf Vedtatt planbeskrivelse for plan 201605.
Andre dokumenter Vedtak PID_201605_Sak_Vedtak_OffEttersyn_20170202.pdf Saksframlegg til og vedtak om utlegging av planforslag datert 12.01.2017 til offentlig ettersyn og høring.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse PID_201605_ROS_20161026.pdf Risiko og sårbarhetananlyse for planforslag 201605.
  Innstilling (saksfremlegg) Saksframlegg_til_egengodkjenning_20170407.PDF Saksfremlegg m/innstilling til vedtak om egengodkjenning til møte 11. mai 2017.
  Vedtak Vedtak_egengodkjenning_sak_38-17_20170511.pdf Vedtak om egengodkjenning fra kommunestyret. Møtedag 11. mai 2017- sak 38/17.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Inger Andreassen
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
22.03.2017 17 / 870   Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell NVE kan ikke se at reel fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i henhold til TEK 10 § 7 - 3 med tilhørende veileder. Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 fremmer NVE innsigelse til reguleringsplan for Småsandneset båthavn. Innsigelse Innsigelse fra NVE.
 
X: Y:
03.04.2017 17 / 870 ESA saksnummer Fylkesmennene Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Fylkesmannen fremmer innsigelse med bakgrunn i mangelfull ROS analyse. Innsigelse Innsigelse fra Fylkesmannen i Troms.
 
X: Y: