Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201607
Administrativ enhet 1931
Planident 201607
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 844
Plannavn Gibostadbukta
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.02.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 24.09.2016
Frist for uttalelse til planprogram 13.10.2016
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 26.04.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 18.05.2018 / 02.07.2018
2. gangs behandling 27.09.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.02.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PID_201607_Bestemmelser_20190228.pdf Reviderte bestemmelser, vedtatt av KST den 28/2-19.
Vedtaksdokumenter Planprogram PID_201607_Planprogram_20161208.pdf  
  Juridisk bindende illustrasjon PID_201607_1_Grunnundersokelse_orientering_geotekn_vurd_20180406.pdf Dokument med juridisk virkning; Geoteknisk vurdering, datert 6.4.2018.
  Juridisk bindende illustrasjon PID_201607_2_Datarapport_geotekn_grunnundersokelse_20180322.pdf Dokument med juridisk virkning; Datarapport - geoteknisk grunnundersøkelse, datert 22.3.2018.
  Juridisk bindende illustrasjon PID_201607_3_Miljøgeol_undersokelser_sjobunnsedimenter_20180410.pdf Dokument med juridisk virkning; Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter, datert 10.4.2018.
  Planbeskrivelse PID_201607_Planbeskrivelse_20190228.pdf Planbeskrivelse, vedtatt av KST den 28.2.2019.
  Arealplankart PID_201607_Plankart_vedtatt_m_endringer_20190228.pdf Plankart, vedtatt av KST etter klagebehandling den 28.2.2019.
Andre dokumenter Rapport PID_201607_Datarapp_geotekn_GU_20180322.pdf Multiconsult - datarapport - geoteknisk grunnundersøkelse, datert 22.03.2018.
  Rapport PID_201607_Geotekn_vurdering_20180406.pdf Multiconsult - geoteknisk notat, datert 6.4.2018.
  Rapport MC_Grunnundersok_orient_geotekn_vurd_20081117.pdf Multiconsult - grunnundersøkelser - orienterende geoteknisk vurdering, datert 17.11.2008.
  Rapport MC_Miljogeologiske_und_sjobonnsedimenter_20180410.pdf Multiconsult - miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimenter, datert 10.4.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) Saksfremlegg_UMF_20180412.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling for utlegging til offentlig ettersyn, datert 12.4.2018.
  Vedtak PID_201607_Saksprotokoll_20180426.pdf Vedtak fra UMF om utlegging til offentlig ettersyn, datert 26.4.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201607_Saksfremlegg_merkn_sluttbeh_20180811.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om merknadsbehandling og sluttbehandling, datert 11/8-2018.
  Vedtak PID_201607_Saksprotokoll_UMF_EG_20180927.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om egengodkjenning, datert 27.9.2018. OBS: Skal endelig vedtas i KST.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201607_Saksfremlegg_KST_merkn_sluttbeh_20181108.pdf Saksfremlegg til KST med innstilling om merknadsbehandling og vedtak av PID 201607, datert 8.11.2018.
  Vedtak PID_201607_Saksprotokoll_KST_merkn_sluttbeh_20181122.pdf Saksprotokoll fra KST med vedtak om egengodkjenning av PID 201607, datert 22.11.2018.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Inger Andreassen
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
17.06.2019 19 / 1850 ESA Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan DS vedtak 159/19. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis dispensasjon fra PID 201607 sin best. pkt. 4.1.1, (fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg), pkt. 1 (byggegrense) for ikke søknadspliktig tiltak; "nybygg garasje".   Nybygg Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjent situasjonskart.
  Vis i kart (+)
X: 7697433,54 Y: 621290,59
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
04.01.2019 17 / 844 ESA     Klage går ut på at område ved siden av Felleskjøpet bør reguleres til bolig. Klager har i planprosessen spilt inn et ønske om å endre reguleringsstatus på området fra fritidsboliger til boliger. PGA skifte sakssystem ble ikke innspill vurdert. Kommunestyret Klage Innkommet klage fra Nils J Gundersen, datert 4.1.2019.
Klage Innkommet innspill med endring av først avgitte innspill, datert 2.11.2018.
Arealplankart Utsnitt av plankart for aktuelle område som viser plansituasjonen etter eventuell godkjenning av klage. Illustrasjonen fulgte som vedlegg til klagesaksbehandlingen i UMF den 14.2.2019.
Vedtak Saksprotokoll fra behandling i UMF, datert 14.2.2019.
  Vis i kart (+)
X: 7696558,72 Y: 621184,74
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2018 17 / 844 ESA     Klagen omfatter følgende: - naturområde GN4 ønskes beholdt tidligere reguleringsstatus, altså næring og boligformål. - Hensynssone H 570-2 "bevaring av kulturmiljø" ønskes opphevet. Kommunestyret Klage Innkommet klage, datert 20.12.2018.
Arealplankart Illustrasjon som fulgte med som vedlegg til klagesakbehandling i UMF møte den 14.2.2019.
Vedtak Saksprotokoll fra behandling i UMF, datert 14.2.2019.
  Vis i kart (+)
X: 7697368,51 Y: 621387,7
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
10.12.2018 17 / 844 ESA I de vedtatte bestemmelser henvises på siste side til diverse rapporter som er gitt juridisk virkning. Dokumentene er plassert i planregisteret under "vedtaksdokumenter".    
X: Y:
08.03.2019 17 / 844 ESA Plankart først vedtatt 22/11-2018. Så kom det inn to klager på planvedtaket. Klagen vedr. endring av formål i sørlig del fra "konsentrert fritidsbeb" til "konsentrert småhusbeb-boligbeb" ble vedtatt 28.2.2019. Da ble plankart revidert. Klagen vedr. område i nordlig del ble vedtatt sendt til behandling hos Fylkesmannen. Illustrasjon Illustrasjon som viser plankartet før og etter revisjon.
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
22 Reguleringsendring del av Gibostad omr. mellom Varnesveien og sjøen
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
202 Reguleringsendring Gamle Gibostad
316 Småbåthavn Gibostad
333 Reguleringsplan Gibostad brygge