Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201609
Administrativ enhet 1931
Planident 201609
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 2597
Plannavn Brenneset boligfelt
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.11.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 25.10.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 12.07.2018 / 23.08.2018
2. gangs behandling 27.09.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.11.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PID_201609_Bestemmelser_EG_20181122.pdf Bestemmelser for PID 201609, vedtatt av KST den 22.11.2018.
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse PID_201609_Planbeskrivelse_EG_20181122.pdf Planbeskrivelse for PID 201609, vedtatt av KST den 22.11.2018.
  Arealplankart PID_201609_Plankart_EG_A1_1_1000_20181122.pdf Plankart for PID 201609, vedtatt i Lenvik kommune. I målestokken 1:1000 på papirformat A1.
Andre dokumenter Diverse PID_201609_Høringsbrev_20180702.pdf Utgående brev til aktuelle parter ifm høring og offentlig ettersyn av planforslag for PID 201609, datert 2.7.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201609_Saksfremlegg_UMF_off_ettersyn_20180613.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om utlegging til offentlig ettersyn (høring), datert 13.6.2018.
  Vedtak PID_201609_Saksprotokoll_UMF_off_ettersyn_20180626.pdf Vedtak fra UMF om utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (høring), datert 26.6.2018.
  Kunngjøring PID_201609_Annonse_off_ettersyn_20180712.pdf Kunngjøringsannonse for vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring av PID 201609, datert 12.7.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201609_Saksfremlegg_merkn_sluttbeh_20180910.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om merknadsbehandling og sluttbehandling, datert 10/9-2018.
  Vedtak PID_201609_Saksprotokoll_UMF_merkn_sluttbeh_20180927.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om egengodkjenning, datert 27.9.2018. OBS: Skal endelig vedtas i KST.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201609_Saksfremlegg_KST_merknadsbeh_sluttbeh_20180910.pdf Saksfremlegg til KST med innstilling om merknadsbehandling og egengodkjenning av PID 201609, datert 10.9.2018.
  Vedtak PID_201609_Saksprotokoll_KST_merknadsbeh_sluttbeh_20181122.pdf Saksprotokoll fra KST med vedtak om egengodkjenning av PID 201609, datert 22.11.2018.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Gunder Gabrielsen
Saksbehandler Monica Schultz
Saksbehandler Gunder Gabrielsen
Saksbehandler Knut Arne Grosås
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
308 Boligområde "Nordmark" (gnr 60 bnr 26 m.fl)
324 Reguleringsplan Nordlund
327 Reguleringsplan Gang og sykkelveg RV 861 Silsand nord - Vika
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
325 Turistanlegg Torskelandsbyen