Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201610
Administrativ enhet 1931
Planident 201610
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 1037
Plannavn Fredly
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.11.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 13.05.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 26.04.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 28.05.2018 / 18.08.2018
2. gangs behandling 27.09.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.11.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PID_201610_Bestemmelser_EG_20181122.pdf Bestemmelser for PID 201610, vedtatt i KST den 22.11.2018.
Vedtaksdokumenter Arealplankart PID_201610_Plankart_EG_20181122.pdf Plankart, vedtatt av KST den 22.11.2018.
  Planbeskrivelse PID_201610_Planbeskrivelse_EG_20181122.pdf Planbeskrivelse for PID 201610, vedtatt i KST den 22.11.2018.
Andre dokumenter Innstilling (saksfremlegg) PID_201610_Saksfremlegg_UMF_20180416.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling til utlegging til offentlig ettersyn, datert 16.4.2018.
  Vedtak PID_201610_Saksprotokoll_20180426.pdf Vedtak fra UMF om utlegging til offentlig ettersyn, datert 26.4.2018.
  Diverse PID_201610_Utsatt_ettersyn_frist_20180618.pdf Utgående brev til høringsparter angående forlenget høringsfrist til den 18. juli. Brev datert 18. juni 2018.
  Planbeskrivelse PID_201610_Planbeskrivelse_rev_20180918.pdf Planbeskrivelse, sist revidert 18.9.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201610_Saksfremlegg_EG_UMF_20180918.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om egengodkjenning av plan, datert 18.9.2018. OBS: Skal endelig godkjennes av kommunestyret.
  Vedtak PID_201610_Saksprotokoll_UMF_merkn_sluttbeh_20180927.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om egengodkjenning, datert 27.9.2018. OBS: Skal endelig vedtas av KST.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201610_Saksfremlegg_KST_merknadsbeh_sluttbeh_20180918.pdf Saksfremlegg til KST med innstilling om merknadsbehandling og egengodkjenning av PID 201610, datert 18.9.2018.
  Vedtak PID_201610_Saksprot_KST_merknadsbeh_sluttbeh_20181122.pdf Saksprotokoll fra KST med vedtak om egengodkjenning av PID 201610, datert 22.11.2018.
  Illustrasjon PID_201610_Endringsdok_UMF_sak_107_18_20180927.pdf Notat angående mindre justering i plankartet. I saksfremlegget vurderte rådmannen at endringene gjort etter høring til å være relativt beskjedne og av karakter som ikke gjorde det nødvendig å freml. plan til off.ettersyn på ny. Innstilling vedtatt av UMF.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Gunder Gabrielsen
Saksbehandler Knut Arne Grosås
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
341 Sentrumsplan Finnsnes