Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1931_201702
Administrativ enhet 1931
Planident 201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 893
Saksnummerinformasjon ESA
Plannavn Klubben næringspark
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.06.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 16.06.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 09.11.2017
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 08.02.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 12.03.2018 / 22.04.2018
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 21.06.2018
Kunngjøring av planvedtak 12.07.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PID_201702_Bestemmelser_20180621.pdf Gjeldende bestemmelser - egengodkjent i KST 21.6.2018.
Vedtaksdokumenter Konsekvensutredning PID_201702_KU_20180621.pdf Konsekvensutredning - egengodkjent i KST 21.6.2018.
  Planbeskrivelse PID_201702_Planbeskrivelse_20180621.pdf Planbeskrivelse - egengodkjent i KST 21.6.2018.
  Arealplankart PID_201702_Plankart_EG_20180621.pdf Plankart - egengodkjent i KST 21.6.2018.
Andre dokumenter Planprogram PID_201702_PP_20170907.pdf Fastsatt planprogram, vedtatt av UMF (sak 87/17), datert 7/9-2017.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201702_SF_off_etters_201800129.pdf Saksframlegg til UMF (utvalg for plansaker) om utlegging av plan til offentlig ettersyn og høring, datert 29/1-2018.
  Rapport PID_201702_TA_20170503.pdf Tiltaksanalyse for planområdet, datert 3/5-2017.
  Vedtak PID_201702_Saksprot_off_etters_20180208.pdf Saksprotokoll fra UMF der det vedtas å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring, datert 8/2-2018.
  Kunngjøring PID_201702_Annonse_20180310.pdf Annonse fra Troms folkeblad - høring av planforslag, datert 10/3-2018.
  Rapport PID_201702_Grunnundersøkelser_sjø_land_Multiconsult_dat_20171130.pdf Rapport fra Multiconsult - grunnundersøkelser i sjø og på land, datert 30/11-2017.
  Rapport PID_201702_Miljotekn_grunnund_Rambøll_dat_20130814.pdf Rapport fra Rambøll - miljøtekniske grunnundersøkelser - datarapport, datert 14/8-2013.
  Rapport PID_201702_Miljogeologisk_rapport_Multiconsult_dat_20171115.pdf Rapport fra Multiconsult - miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter, datert 15/11-2017.
  Rapport PID_201702_Orienterende_geotekn_vurdering_utfylling_sjo_Multiconsult_dat_20171201.pdf Rapport fra Multiconsult - orienterende geoteknisk vurdering, datert 1/12-2017.
  Diverse PID_201702_Oversikt_innspill_planprogram_planoppstart.pdf Oversikt over innkomne innspill til planprogram og ved planoppstart, datert 12/3-2018.
  Diverse PID_201702_Referat_regionalt_planforum_20171019.pdf Referat fra regionalt planforum, datert 19/10-2017.
  Diverse PID_201702_Referat_regionalt_planforum_20180111.pdf Referat fra regionalt planforum, datert 11/1-2018.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse PID_201702_ROS_dat_20180129.pdf Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 29/1-2018.
  Diverse PID_201702_Horingsmerkn_off_ettersyn.pdf Oversikt høringsmerknader / merknadsvurdering etter høring/ utlegging offentlig ettersyn, datert 8.6.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201702_Saksfremlegg_UMF_EG_20180608.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om egengodkjenning, datert 8.6.2018. OBS: Skal endelig godkjennes i KST.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201702_Saksfremlegg_fastsetting_PP_20170823.pdf Saksfremlegg til UMF med innstilling om fastsettelse av planprogram, datert 23.8.2017.
  Vedtak PID_201702_Saksprotokoll_fastsetting_PP_20170907.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om fastsettelse av planprogram, datert 7.9.2017.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201702_Saksfremlegg_PP_off_ettersyn_20170518.pdf Saksfremlegg til UMG med innstilling om utlegging av planprogram til offentlig ettersyn, datert 18.5.2017.
  Vedtak PID_201702_Saksprotokoll_PP_off_ettersyn_20170601.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om utlegging av planprogram til offentlig ettersyn, datert 1.6.2017.
  Vedtak PID_201702_Saksprotokoll_UMF_EG_20180611.pdf Saksprotokoll fra UMF med vedtak om egengodkjenning av PID 201702, datert 11.06.2018. OBS: Skal videre til KST for endelig fastsettelse.
  Vedtak PID_201702_Saksprotokoll_KST_EG_20180621.pdf Saksprotokoll fra KST med vedtak om egengodkjenning av planen, datert 21.6.2018.
  Kunngjøring PID_201702_Annonse_EG_20180712.pdf Kunngjøringsannonse for vedtak egengodkjenning av PID 201702, datert 12.7.2018.
  Kunngjøring PID_201702_MOV_20180819.pdf Melding om vedtak - egengodkjenning av PID 201702 "Klubben næringspark". Planvedtak fra Kommunestyret. Melding om vedtak datert 19.8.2018.
  Innstilling (saksfremlegg) PID_201702_Saksfr_prinsipp_20180831.pdf Saksfremlegg til FSK med innstilling om prinspippvedtak, datert 31.8.2018.
  Vedtak PID_201702_Saksprotokoll_prinsipp_20180911.pdf Saksprotokoll fra FSK med prinsippvedtak. Vedtaket inneholder oversikt over prosjekter KST ber rådmannen igangsette, og vedtak om økonomiske midler. Datert 11/9-2018.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Sylvia Friedrich
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
12.03.2019 19 / 791 ESA Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan DS vedtak 67/19. Med hj. i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra PID 201702 sitt plankart for tiltak:"utforming/ plassering vei SV1".   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjente plan og profileringstegninger.
Diverse Uttalelse fra Troms fylkeskommune v/ Samferdsels- og miljøetaten i forbindelse med dispensasjonssøknad.
Diverse Uttalelse fra Statens Vegvesen i forbindelse med dispensasjonssøknad.
  Vis i kart (+)
X: 7687618,36 Y: 615348,44
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2019 19 / 791 ESA Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan DS vedtak 67/19. Med hj. i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra PID 201702 sitt plankart for tiltak:"gang og sykkelvei langs fylkesvei".   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjente plan og profileringstegninger.
Diverse Uttalelse fra Troms fylkeskommune v/ Samferdsels- og miljøetaten i forbindelse med dispensasjonssøknad.
Diverse Uttalelse fra Statens Vegvesen i forbindelse med dispensasjonssøknad.
  Vis i kart (+)
X: 7687516,37 Y: 615383,59
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2019 19 / 791 ESA Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan DS vedtak 67/19. Med hj. i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra PID 201702 sitt plankart for tiltak:"fortau langs SV1".   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjente plan og profileringstegninger.
Diverse Uttalelse fra Troms fylkeskommune v/ Samferdsels- og miljøetaten i forbindelse med dispensasjonssøknad.
Diverse Uttalelse fra Statens Vegvesen i forbindelse med dispensasjonssøknad.
  Vis i kart (+)
X: 7687559,95 Y: 615355
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2019 18 / 3578 ESA Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan DS vedtak 179/19. Med hj. i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra PID 201702 sin best. pkt 5.1.7 A - "gjennomsnittlig bunnivå ikke lavere enn +16 m" for tiltak: "vesentlig terrenginngrep". Omsøkt tiltak dispenseres med vilkår om terrengnedsenk. til kote +11.   Vesentlige terrenginngrep Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjent byggeplan.
Diverse Godkjent 3D fremstilling.
  Vis i kart (+)
X: 7687712,95 Y: 615387
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2019 18 / 3578 ESA Godkjent midlertidig Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan DS vedtak 179/19. Med hj. i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra PID 201702 sin best. pkt 5.1.7 B - "konkret utbyggingsprosjekt må foreligge før næringsrelatert masseuttak" for tiltak: "vesentlig terrenginngrep". Gjelder 2 år fra vedtaksdato.   Vesentlige terrenginngrep Vedtak Utgående vedtak.
Juridisk bindende illustrasjon Godkjent byggeplan.
Diverse Godkjent 3D fremstilling.
  Vis i kart (+)
X: 7687706,89 Y: 615371,33
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
14.05.2018 17 / 893 ESA Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Avgjort med forhandlinger Innsigelsen er begrunnet i mangelfull utredning av tiltakets konsekvenser med eventuelle avbøtende tiltak for anadrome fisk i nærliggende vassdrag. Formål og bestemmelser kan måtte endres på grunnlag av supplerende konsekvensutredning. Innsigelse Samordnet høringsuttalelse med innsigelse til PID 201702, datert 7.5.2018.
Diverse Brev fra Fylkesmannen- svar til anmodning om å frafalle innsigelse til PID 201702, datert 8.6.2018.
Diverse Brev fra Fylkesmannen - svar til anmodning om å frafalle innsigelsen til PID 201702, datert 4.6.2018.
 
X: Y: