Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 2021_200401
Administrativ enhet 2021
Planident 200401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2001 / 777
Saksnummerinformasjon 01/777
Plannavn KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Type Kommuneplanens arealdel
Status Overstyrt
Ikrafttredelsesdato 13.10.2005
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 13.01.1998
Offentlig ettersyn - fra / til 18.05.2005 / 20.06.2005
Endelig planvedtak 13.10.2005
Kunngjøring av planvedtak 28.03.2006
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart N5-33.pdf Borjjasnjarga gnr 5 bnr 3
  Arealplankart N5-19.pdf Holganjarga og 7/30 tom 7/35
  Arealplankart N5-20.pdf Mannevarnjarga og Riidunjarga
  Arealplankart N5-18.pdf Raidenjarga, Itkonjarga Muotkenjarga
  Arealplankart N5-38.pdf Jergol
  Arealplankart N5-28.pdf Iskorasjohka
  Arealplankart N5-17.pdf Bahkiljohnjarga
  Arealplankart N5-25.pdf gnr 25 bnr 5
  Arealplankart N5-26.pdf 25/2, 25/7 og Ruovttotjohka
  Arealplankart N5-16.pdf Dorvonjarga
  Arealplankart N5-14.pdf Sjuosjavri
  Arealplankart N5-15.pdf Valjohka
  Arealplankart N5-37.pdf Nuvvos
  Arealplankart N5-29.pdf Mareveadji, Lasedeadji og Manalas
  Arealplankart N5-30.pdf Kleppe
  Arealplankart N5-32.pdf Geahtaveadji, gnr 5 bnr 2
  Arealplankart N5-34.pdf 2_3 og 36 Sohparjohka
  Arealplankart N5-35.pdf Javrebainjarga
  Arealplankart N5-31.pdf Jorggastat
  Arealplankart N5-39.pdf Gussanjarga
  Arealplankart N5-36.pdf Baisjohka
  Arealplankart N50-42.pdf Nordøstredel av Karasjok kommune med Tettsted
  Arealplankart N5-40.pdf Govdatguolbba og Myrskog
  Arealplankart N50-41.pdf Norvestre del Karasjok kommune
  Arealplankart N5-03.pdf Gamehisguolbba
  Arealplankart N5-02.pdf 20/9 og Bahkiljohka
  Arealplankart N5-04.pdf Idjajavri, 13/1 A og B, 13/5-1
  Arealplankart N5-05.pdf 13.04.2009 09:18:52
  Arealplankart N5-12.pdf Fielbmajohka
  Arealplankart N5-09.pdf Farpenjarga, Heastanjarga
  Arealplankart N5-11.pdf Njalbmeguoika, Mielkeguotnil, Mandirnjarga
  Arealplankart N5-01.pdf 18/28 og 19/21 Coallenjarga/ Stueng
  Arealplankart N5-10.pdf Buollannjarga, Bieskenjarga
  Arealplankart N5-06.pdf 13/1 Njahkajavri og Sadejohnjalbmi
  Arealplankart N5-07.pdf Assebakti, Kentan Niitu
  Arealplankart N5-08.pdf Niitu og Geimmejohnjalbmi
  Arealplankart N5-22.pdf Baktemohkenjarga, Haldenjarga og Danssetgarjohka
  Arealplankart N5-23.pdf 11/19 Haldeguolbba
  Arealplankart N5-21.pdf Gamehisnjarga
  Arealplankart N5-27.pdf gnr 25 bnr 12
  Arealplankart N5-24.pdf 14/4, 6 Juvvinjeaggi Iesjohka
  Arealplankart N5-13.pdf Vajamohkenjarga
  Arealplankart N50-45.pdf Ovesriktsplan over hele kommunen
  Arealplankart N50-44.pdf Sydvestre del av Karasjok
  Arealplankart N50-43.pdf Sydøstre del av Karasjok kommune med nasjonalpark
  Bestemmelser Arealplanbest.pdf  
Andre dokumenter Utforming A4komplKa.pdf Tegnforklaring
  Planbeskrivelse ArealplanPlanbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse
  Diverse Kommuneplanens arealdel_Saksbeh.pdf Saksgang
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.04.2006 2005 / 1447 09/06 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens § 2 byggeområder. Delingstillatelse innvilget og bolig bygget ferdig på gnr 21 bnr 415. Arealplanens § 2 byggeområder, plankrav. Vilkår om grunnmurshøyde gitt. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7705495 Y: 439713
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
16.05.2006 2005 / 2098 21/06 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens 3.3.2 LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. Ny plassering hytte på gnr 18 bnr 79 innvilget. Arealplanens 3.3.2 LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7701736 Y: 427069
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
06.06.2006 2005 / 1563 23/06 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig disp § 7 fra arealplan 1.1.2 og § 2 byggeområder og plankrav. Deling 10/17 utført. Byggetillatelse innvilget med bolig plassert 20 m fra elvekanten. Bolig ferdig. 100-metersbeltet varig verna vassdrag. og plankravet i arealplanens byggeområder. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7705925 Y: 438207
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
13.03.2007 2007 / 194   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens § 2 byggeområder, plankrav. Delingstillatelse til eksisterende hus innvilget til tomt gnr 21 bnr 434. Arealplanens plankrav Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7705556 Y: 439700
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
17.04.2007 2007 / 42 07/13 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens pkt 3.1.3 og 1.1.2 Forbud mot tiltak langs vassdrag. Bolig på gnr 21 bnr 204 tillates plassert 20 m fra elvekanten. Eiendommen ligger under arealplanens 3.2 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder, "Riidonjarga 2". 100-metersbeltet langs hovedstrengen av verna vassdrag Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7706625 Y: 443627
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
20.08.2007 2007 / 207   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp fra arealplanens 3.3.2 ang 26/2 for endret plassering av hytte. Hytta på 26/23 har fått brukstillatelse. LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7681711 Y: 448666
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2007 2007 / 92 07/36 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens § 3 LNF-bestemmelser, krav i § 2.3.13 og pbl § 68 for gnr 18 bnr 77 på Buollannjarga. Tillatt disponert til fritidsformål for en hytte. Vilkår grunnmurshøyde 144,4 moh. Arealpanens § 3 LNF-område, plankrav i arealplanens 2.3.13 og pbl. § 68 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7697534 Y: 427238
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2008 2007 / 1062 08/7 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig dispensasjon pbl § 7 av 1985 fra arealplanens 1.1.2 for plassering av hytte 60 m fra elva på gnr 19 bnr 49 på Heastanjarga. Del av 19/49 lagt ut som LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 100 metersbeltet langs varig verna vassdrag Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7699760 Y: 427340
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2008 2008 / 23 08/6 Godkjent Veglov Varig disp pbl § 7 av 1985 fra veglovens § 29 byggegrense mot vei. Tilbygg på 10/1-26 tillates plassert 13,5 m fra senterlinje vei i Ravdojok boligfelt. Byggegrense mot vei Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7706385 Y: 438967
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
12.06.2008 2008 / 147 08/13 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig disp § 7 fra arealplan 1.1.2. Deling gnr 8 bnr 6 innvilget. Byggetillatelse bolig innvilget 8_45. Inntil spredt boligbebyggelse LNF-område 100 metersbeltet varig vernet vassdrag Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7706227 Y: 444439
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2008 2008 / 22     Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig disp pbl § 7 av 1985 fra arealplanens 1.1.2 forbud mot tiltak langs vassdrag, deling 9/197. Bolig tillates plassert 20 m fra elvekanten. Ny eiendom 9/445 ligger i nærhet av arealpanens 3.2 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder, "Riidonjarga 2". 100-metersbeltet langs verna vassdrag       Vis i kart (+)
X: 7706510 Y: 443515
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
16.12.2010 2010 / 581   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig disp § 19-2 fra arealplanens pkt 3.2.24 "Ytterligere fradeling er ikke tillatt. Spredt boligbebyggelse i LNF-områder. Tomt Gnr 10 bnr 80. Spredt boligbebyggelse i LNF-områder, begrensning i antall boliger. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7705307 Y: 435850
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
13.10.2011 2011 / 395   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig dispensasjon pbl § 19-2 avvik fra arealplanens forbud mot tiltak langs vassdrag, plankrav Byggeområder og avstand fra markerte bakkekanter. Gnr 21 bnr 131 godkjent til boligformål med gitte vilkår. Forbud mot tiltak langs vassdrag. Arealplanens plankrav og avstand bakkekant. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7707028 Y: 441861
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
19.01.2012 2011 / 432   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Varig disp pbl § 19-2 fra kommunens arealplan og LNF-formålet. Tillatelse til basestasjon for mobil for Telenor på gnr 12 bnr 1 fnr 43 på Iesvarri. LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 7704324 Y: 425461
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
29.03.2012 2009 / 586   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Varig disp § 19-2 fra arealplanens pkt 1.1.2a). Delingstillatelse gnr 21 bnr 196 for boligtomt. Boligen tillates plassert 20 m fra elvekanten. Ny tomt gnr 21 bnr 457. Ligger i tilknytning til spredt boligbebyggelse i LNF-område "Riidonjarga 2". Forbud mot tiltak langs vassdrag, 100-metersbeltet Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7706351 Y: 443321
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
29.03.2012 2012 / 5   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp pbl § 19-2 fra arealplanens pkt 2.3.1 b) om maks omfang for fritidsbebyggelse i LNF-områder hvor fritidsbebyggelse er tillatt. Gnr 19 bnr 55 garasje Maks omfang fritidsbebyggelse 80 m2 i LNF-områder hvor fritidsbebyggelse er tillatt Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7701255 Y: 427384
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
29.03.2012 2011 / 532   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp pbl § 19-2 fra arealplanens pkt 2.3.1 om maks omfang for fritidsbebyggelse på gnr 2 bnr 37 ved Soahpparjohnjalbmi. Garasje godkjent Arealplanens bestemmelse om maks omfang av fritidsbebyggelse 80 m2 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7735464 Y: 461999
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
23.08.2012 2012 / 71 2012/71/13/L43 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp 19-2 fra arealplanens 2.1.13 Krav om reguleringsplan, flomutredning, terrengbearb og byggegrense mot vassdrag. Tillatelse til bygging av hytte på gnr 18 bnr 17 Buollannjarga 115 Byggegrensa mot vassdrag Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7697927 Y: 427225
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
27.09.2012 2012 / 65 12/79 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig dispensasjon i område lagt ut til fritidsformål, Avvik fra kravet om reguleringsplan jf arealplanens pkt 2.3.9. Byggetillatelse til hytte innvilget på gnr 19 bnr 14. Krav om reguleringsplan, arealplanens 2.3.9 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7704637 Y: 429752
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
27.09.2012 2012 / 64 12/77 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Området lagt ut til fritidsbebyggelse. Varig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan jf arealplanens pkt 2.3.9. Byggetillatelse til hytte på gnr 19 bnr 14 innvilget. Arealplanen krav om reguleringsplan jf pkt. 2.3.9. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7704661 Y: 429787
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2012 2011 / 432   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Varig disp § 19-2 fra Karasjok kommunes arealplans LNFR-bestemmelser. Bygging av strømlinje fra Gussanjarga til Telenors basestasjon mobil på Iesvarri gnr 12 bnr 1 fnr 43. LNFR-formål i arealplanen Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 7703950 Y: 424900
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2014 2012 / 382   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp avvik fra arealplanens byggeforbud mot vassdrag § 1.1.2a) med vilkår kantsone 10 m og forbud mot kjeller. Delingstillatelse av tomt til boligformål på/ ved Riddonjarga 2. Byggeforbudsbeltet langs vassdrag Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7706455 Y: 443460
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
24.03.2014 2013 / 722   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp avvik arealplanens LNF-formål. Innvilget byggetillatelse for automatisk værstasjon på Iskoras 140 m fra Telenors radiolinjestasjon 19/1/8. Arealplanens LNF-formål Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 7688745 Y: 434762
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
25.03.2014 2014 / 29   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp avvik fra LNF-formålet og bestemmelser i TEK10. Byggetillatelse innvilget for tilbygg til eksisterende stasjon på gnr 19 bnr 1 fnr 7. Arealplanens LNF-formål Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7688375 Y: 435645
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2015 2015 / 83 2015/83-10 Godkjent Hensynssone Gnr 18 bnr 57. Dispensasjon til å avvike kravet om reguleringsplan pga flomfare, terrengbearbeiding, byggegrense mot vassdrag for bygging av hytte, Byggeforbudsbeltet for varig vernet vassdrag tilknyttet LNFR-formål. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7697965 Y: 427206
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
11.04.2016 2014 / 600 2014/600-6 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Gnr 22 bnr 12: Varig disp for fravvik av arealplanens 1.1.2 og 3.1 LNFR-best. Delingstillatelse til eksisterende bolig og bygg, Ny eiendom 22/47. Ingen bygg i hensynssone. Forbud mot tiltak langs vassdrag. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7705450 Y: 445405
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
23.05.2016 2014 / 778 2014/778/11/L30 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Varig disp fra areaplanens LNFR-bestemmelser området unntatt stadfesting. Tillatelse til oppføring/deling tomter til 3 hytter fra gnr 18 bnr 65. Kotehøyde grunnmur 140.3 moh, krav veirett og dialog reindrifta. Område unntatt stadfesting i LNFR-område Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7700535,35 Y: 427317,18
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
30.03.2017 2016 / 601   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggeområde i arealplan. Disp fra plankrav. Delingstillatelse gitt gnr 9 bnr 100 til boligformål.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7706680 Y: 442700
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
15.05.2017 2017 / 251   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra arealplanens LNF-bestemmelser 3.3.2 a) Maks omfang av bebyggelse skal være 80 m2. Tilbygg hytte og garasje på gnr 25 bnr 8   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7682451 Y: 448397
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
04.09.2017 2017 / 473   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp 19-2 fra arealplanens 3.1. Delingstill pbl 20-1m) ca 1 daa til boligformål fra 11/1. Tillegg til gnr 11 bnr 20 LNFR-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7704670 Y: 433175
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
04.09.2017 2017 / 175   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dsip pbl 19-2 fra arealplanens plankrav i § 2.1.1. Delingstillatelse pbl § 20-1m) boligtomt 1 daa fra gnr 9 bnr 1 Plankrav i arealplanen Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7708355 Y: 442346
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
13.11.2017 2017 / 786   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra arealplanens LNF-bestemelser. Delingstillatelse fra gnr 23 bnr 11 til eksisterende bolig til boligformål.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7703350 Y: 451480
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
16.04.2018 2018 / 261   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp og avvik fra "nåværende LNFR område med spredt boligbebyggelse". Tillatelse til ny bolig på eksisterende grunnmur på gnr 14 bnr 12 Arealplanens 3.2 Nåværende LNFR område med spredt boligbebyggelse, åpnet ikke for ny bebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7700950,32 Y: 408176,44
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2018 2018 / 332   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Varig disp fra arealplanens plankrav og veglovas § 29 for bygging av garasje på gnr 21 bnr 131. Garasje 7,5 m fra senterlinja Plankrav Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7707020,93 Y: 441858,13
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
26.10.2018 2018 / 268 2018/268-4/L83 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon med avvik fra arealplanens LNFR-område med nåværende boligbebyggelse til punktfeste til fritidsformål i Coavddatmohkki på 16/1   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7697480 Y: 399140
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
26.10.2018 2018 / 278 2018/278-8/L33 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Varig dispensasjon til avvik fra arealplanens LNFR-bestemmelse til deling av boligtomt på gnr 20 bnr 1 Oazessainjarga   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7703820 Y: 433080
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
199701 Bebyggelsesplan for Sadejohka hyttefelt
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
200704 Bebyggelsesplan gnr 16 bnr 7, Nedre Mollesjohka
201502 Detaljregulering for gnr 9 bnr 1 fnr 269 og 313, Samisk helsepark
201701 Detaljregulering for Guolban mánaidgárdi
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
197602 CII-Njakkajavre
197701 Nattvann felt A-IV- Gieddeluobbal
199302 Regulering Buollannjarga
Planen overstyres av
Planid Plannavn
201702 Detaljregulering for Endring av Vullosguolbba