Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3015_20160001
Administrativ enhet 3015
Planident 20160001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Lovreferanse beskrivelse planvedtak opphevet 09.03.2018, pågående plan
Saksår / sekvensnummer 2016 / 64
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Holstadåsen Øst Boligfelt
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 127
Opprinnelig planid 20160001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.08.2016
Kunngjøring av planarbeid 12.09.2016
Frist for uttalelse til planprogram 28.10.2016
Vedtatt planprogram 06.12.2016
Komplett planforslag mottatt 25.04.2017
1. gangs behandling 06.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 08.06.2017 / 21.07.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20160001 01 bestemmelser for holstadåsen øst - revidert 20170803 justert 20170926 pdf.pdf planvedtak
Vedtaksdokumenter Vedtak 20160001 00 KS vedtak - Planforslag for boligfelt Holstadåsen Øst - 2. gangs behandling 20170919.pdf planvedtak
  Arealplankart 20160001 02 Plankart for boligfelt Holstadåsen Øst - 2 g behandling C 20170926.pdf planvedtak
  Rapport 20160001 Sammendrag av mottatte merknader etter 1. gangs høring av planforslaget for Holstadåsen Øst.pdf planvedtak
  SOSI-fil 20160001 planforslag holstadåsen_vedtatt.sos planvedtak
  Vedtak 20180309 vedtak i klagesak - Fylkesmannen opphever vedtak om plan for Holstasåsen øst.pdf Fylkesmannens vedtak om opheving av planvedtak
Andre dokumenter Vedtak vedtak planstart - Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan.pdf vedtak om planoopstart med planprogram
  Vedtak vedtak - Forslag til revidert planprogram for Holstadåsen Øst.pdf vedtak revidert planprogram
  Kart vedtak - situasjonskart - revidert planområde holstadåsen øst - karlsrudlia sør.pdf revidert situasjonskart planprogram
  Planprogram Planprogram for plan for Holstadåsen Øst - revidert - v3.pdf v3 små endring om bnr 415
  Illustrasjon situasjonsplan holstadåsen foreløpig 20170317.pdf foreløpig illustrasjon av plankart
  Diverse 20160001 03 ROS sjekkliste Holstadåsen 1g høring planforslag.pdf vedlegg 3 planforslag
  Diverse 20160001 04 a Beskrivelse Illustrasjonsplan Holstadåsen øst v2.pdf vedlegg 4 planforslag
  Diverse 20160001 04 b illustrasjonsplan holstadåsen L020-A1.pdf vedlegg 4 planforslag
  Diverse 20160001 04 c illustrasjonsplan holstadåsen L030-A1 boligtypeforslag.pdf vedlegg 4 planforslag
  Diverse 20160001 04 d illustrasjonsplan holstadåsen L040-A1 koteplan.pdf vedlegg 4 planforslag
  Diverse 20160001 05 a Overvannsnotat_Holstadåsen.pdf vedlegg 5 planforslag
  Diverse 20160001 05 b Plan for flom Holstadåsen.pdf vedlegg 5 planforslag
  Diverse 20160001 05 c Plan for nedbør Holstadåsen.pdf vedlegg 5 planforslag
  Diverse 20160001 05 d Vedlegg 1-6 overvann Holstadåsen.pdf vedlegg 5 planforslag
  Diverse 20160001 05 e Vedlegg 7 overvann Holstadåsen.pdf vedlegg 5 planforslag
  Diverse 20160001 06 b befaringsnotat geoteknikk holstadåsen cowi NOT-RIG-01.pdf vedlegg 6 planforslag
  Diverse 20160001 06 c Foreslåtte borpunkter holstadåsen øst.pdf vedlegg 6 planforslag
  Diverse 20160001 06 d datarapport geoteknikk Holstadåsen.pdf vedlegg 6 planforslag
  Diverse 20160001 07 notat NMF vurdering 1g høring planforslag holstadåsen.pdf vedlegg 7 planforslag
  Vedtak 20160001 -- vedtatt saksframlegg plan for Holstadåsen øst 1-gangs høring.pdf høring
  Planbeskrivelse 20160001 00 Planbeskrivelse detaljplan holstadåsen øst - forslag 20170503 pdf.pdf høring
  Bestemmelser 20160001 01 bestemmelser for holstadåsen øst - forslag 20170503.pdf høring
  Arealplankart 20160001 02 plankart holstadåsen øst - forslag 20170503r-tegn.pdf høring
  Rapport 20160001 06 a notat kvikkleireskredvurdering Holstadåsen.pdf høring
  Rapport 20160001 06 e Geoteknikk-not-003 Holstadåsen.pdf høring
  Kart 20160001 08 atkomstanalyseplan Holstadåsen kartvedlegg.pdf høring
  Rapport 20160001 08 atkomstanalyseplan Holstadåsen pdf.pdf høring
  Kart 20160001 09 kart illustrasjonsplan for BYGGETRINN Holstadåsen Øst 20170420.pdf høring
  Kart 20160001 09 kart illustrasjonsplan for utbygd Holstadåsen Øst 20170420.pdf høring
  Rapport 20160001-2 G-rap-002 rev01-1350032634 - Del 1 karlsrudlia sør.pdf Geoteknisk notat for atkomst fra Storveien
  Rapport 19810724 geoteknisk rapport for gsv langs Storveien Skiptvet.pdf geoteknisk rapport for strekning langs Storveien Karlsrudlia sør
  Kart 19810724 geoteknisk borplan for gsv langs Storveien Skiptvet.pdf geoteknisk borplan for strekning langs Storveien Karlsrudlia sør
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLT v/ Frank van den Ring
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.07.2017 2016 / 35 JP 45   26.09.2017 protester mot veiløsning avkjørsel fra Vestgårdveien - tomt 57/97+130 Kommunestyret    
X: Y:
21.07.2017 2016 / 35 JP 87   26.09.2017 Protester mot atkomstvei Karlsrudlia - boligfelt Karlsrudlia Kommunestyret    
X: Y:
21.07.2017 2016 / 35 JP 90   26.09.2017 Forslag for annen alternativ atkomstvei - tomt 57/145 Kommunestyret    
X: Y:
21.07.2017 2016 / 35 JP 89   26.09.2017 Forslag for annen alternativ atkomstvei - tomt 56/415 (Tomten er tatt ut av planområdet) Kommunestyret    
X: Y:
16.10.2017 2017 / 733 JP 1   12.12.2017 ønsker alternativ atkomstvei - tomt 57/145 Kommunestyret    
X: Y:
17.10.2017 2017 / 733 JP 4   12.12.2017 ønsker alternativ atkomstvei - tomt 56/415 (utenfor planområde) Kommunestyret    
X: Y:
17.10.2017 2017 / 733 JP 5   12.12.2017 ønsker alternativ atkomstvei - tomt 57/97+130 Kommunestyret    
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
15.12.2017 2017 / 733 klagebehandling etter vedtak er saken sendt til fylkesmannen    
X: Y:
09.03.2018 2017 / 733 klagebehandling Fylkesmannen har opphevet planen grunna saksbehandlingsfeil Vedtak opphevet planvedtak
 
X: Y:
05.04.2018 17 / 733 21 Formannskapet har behandlet planforslag for 3. gangs behandling - vedtak ble utsatt Vedtak Formannskapet vedtok å utsette behandling.
 
X: Y:
12.09.2017 16 / 35   FS 2. gangs behandling til planvedtak    
X: Y:
19.09.2017 16 / 35   KS planvedtak    
X: Y:
26.09.2017 16 / 35   kunngjøring planvedtak    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20140001 Sentrumsplan 2015-2026