Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3015_20160004
Administrativ enhet 3015
Planident 20160004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 662
Saksnummerinformasjon nord:17/534
Plannavn Brekke Vest boligfelt - del sør og nord - Gbnr. 56/2+3+463
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.12.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 127
Opprinnelig planid 20160004
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 26.09.2016
Kunngjøring av planarbeid 18.10.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 12.01.2017
1. gangs behandling 07.02.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 08.02.2017 / 24.03.2017
2. gangs behandling 13.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 13.09.2017 / 27.10.2017
3. gangs behandling 05.12.2017
Endelig planvedtak 12.12.2017
Kunngjøring av planvedtak 14.12.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20160004 bestemmelser for Brekke Vest - del sør og nord - vedtatt 20171212 .pdf planvedtak endring
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20160004 vedlegg 3 Brekke Vest plankart endring 20171030 1D.pdf planvedtak endring
  Planbeskrivelse 20160004 Planbeskrivelse detaljplan Brekke Vest - del sør og nord oppdatert 20171030.docx planvedtak endring
  Rapport 20160004 vedlegg 6 Brekke Vest notat kvikkleireskredvurdering oppdatert 20171030.docx planvedtak endring
  Illustrasjon 20160004 vedlegg 5 illustrasjonsplan Brekke Vest 20171101.pdf planvedtak endring
  Rapport 20160004 vedlegg 7 Sammendrag merknader etter høringsper reg endring Brekke Vest dl nord 20171030.pdf planvedtak endring
  Vedtak 20160004 vedtak Detaljplan for Brekke Vest 2g behandling endring 20171212.pdf planvedtak endring
  SOSI-fil brekke_detaljplan_forslag_sn_rev_vedtatt.sos planvedtak
  Illustrasjon illustrasjonskart brekke vest 1E - til orientering.pdf sist gjeldende versjon etter ferdig bygd infrastruktur. dette blir grunnlag for endring av reguleringsplankart 1D.
Andre dokumenter Vedtak 20160004 framlegg planoppstart for Detaljplan for Brekke Vest.pdf vedtak planoppstart detaljplan
  Illustrasjon 20160004 situasjonsplan for planstart Brekke Vest.pdf kart planoppstart detaljplan
  Rapport 20160004 Kartlegging av planområde for Brekke Vest boligfelt.pdf skisse planoppstart detaljplan
  Bestemmelser 20160004 vedlegg 2 bestemmelser for brekke sør - revidert.pdf planvedtak
  Arealplankart 20160004 vedlegg 3 Brekke Vest del sør plankart revidert 20170616 1C.pdf planvedtak
  Illustrasjon 20160004 vedlegg 4 brekke illustrasjonsplan 20170420.pdf  
  Planbeskrivelse 20160004 vedlegg 5 Planbeskrivelse detaljplan brekke boliger - revidert.pdf planvedtak
  Rapport 20160004 vedlegg 6 brekke notat kvikkleireskredvurdering.pdf  
  Rapport 20160004 vedlegg 6a G-rap-002 1350020842 Brekke.pdf  
  Rapport 20160004 vedlegg 6b G-not-002 1350020842 Brekke.pdf  
  Innsigelse 20160004 vedlegg 7 NVE trekker innsigelse - Detaljreg-plan for Brekke Sør i Meieribyen.pdf  
  Innsigelse 20160004 vedlegg 8 ØFK trekker innsigelse - revidert planforslag med geoteknisk notat - Detaljplan for Brekke Sør.pdf  
  Diverse 20160004 vedlegg 9 bestemmelser for brekke sør - revidert 20170420 r - merket.pdf  
  Vedtak vedtak Planforslag for 2-g behandling - Boligfelt Brekke Sør - Meieribyen.pdf planvedtak
  Vedtak 20160004 FS 17-007 Planforslag for utlegging til 1g høring - Boligfelt Brekke Sør i Meieribyen.pdf høring
  Bestemmelser 20160004 bestemmelser for brekke sør - planforslag.pdf høring
  Illustrasjon 20160004 illustrasjonsplan for Brekke - planforslag.pdf høring
  Planbeskrivelse 20160004 Planbeskrivelse detaljplan brekke sør - planforslag.pdf høring
  Arealplankart 20160004 plankart brekke sør boligfelt høringsutkast 20170111 - planforslag.pdf høring
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20160004 vedlegg sjekkliste ROS analyse 1g høring - planforslag.pdf høring
  Diverse Sammendrag av mottatte merknader etter planoppstartvarsel - planforslag.pdf høring
  Vedtak Planforslag for planendring boligfelt Brekke sør og nord - høringsutkast vedtak 20170912.pdf høring endring
  Bestemmelser 20160004 høring endring - bestemmelser for brekke sør og nord - revidert 20170802.pdf høring endring
  Arealplankart 20160004 høring endring - plankart brekke sør og nord 1D 20170802.pdf høring endring
  Rapport 20160004 høring endring - sammendrag av vedtatt plan for Brekke - sør for utvidelse mot nord 20170802.pdf høring endring
  Illustrasjon 20160004 høring endring - vedlegg saksframlegg brekke sør og nord - kartutklipp 20170802.pdf høring endring
  Illustrasjon 20160004 illustrasjonsplan Brekke Vest 20171030.pdf forslag
  Bestemmelser 20160004 vedlegg 2 Brekke Vest del sør bestemmelser revidert 20170616.pdf erstattet av ny
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLT v/ Frank van den Ring
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
23.02.2021 2020 / 619 plansak Plangrense og innhold forelegging mindre vesentlig endring - plankart. frist 19.03.2021 Kommunestyret    
X: Y:
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
04.04.2017 2017 / 7   Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell mangfull dokumentasjon    
X: Y:
04.04.2017 2017 / 7   Fylkeskommunene Barn og unges oppvekstmiljø, herunder RPR barn og unge Trukket/Uaktuell lekeplass og frilekareal og skredfareavklaring    
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
12.09.2017 2017 / 65 FS høring endring detaljplan for sør inkludert nord    
X: 6594551 Y: 622029
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.12.2017 2017 / 534 JP 16 2. gangs behandling reguleringsendring Brekke Vest - del sør og nord    
X: Y:
30.05.2018 2018 / utbyggingsplan revidert situasjonsplankart etter endringer pga terrengforhold i nordre delen av planen Kart situasjonsplankart for entreprenør, endring tomter 16 og 17 i nord samt vendehammer
 
X: Y:
15.06.2018 2018 / retting areal endring feil i tomtestørrelse for 09 og 10 Kart situasjonspålankart for megler og registering rett grense for tomter 09 og 10 i matrikkelen
 
X: Y:
10.03.2020 2020 / 1 illustrasjon revidert illustrasjonskart levert til megler for salgprosess av resterende tomter. se versjon 1E Kart illustrasjonskart for meglerpakke
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20030001 Brekkeåsen
20140001 Sentrumsplan 2015-2026