Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3015_20190004
Administrativ enhet 3015
Planident 20190004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 744
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Meierigården
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 05.05.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 127
Opprinnelig planid 20190004
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 02.12.2019
Kunngjøring av planarbeid 04.03.2020
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 14.12.2020
1. gangs behandling 17.12.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 04.01.2021 / 19.02.2021
2. gangs behandling 05.05.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 05.05.2021
Kunngjøring av planvedtak 06.05.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20190004 Detaljregulering for Meierigården - reviderte bestemmelser 20210505 vedtatt.pdf jf vedtak KS 21/047
Vedtaksdokumenter Vedtak Detaljregulering for Meierigården, Gbnr. 556 m.fl. - 2. gangs behandling - planvedtak KS 21-026 20210505.pdf planvedtak KS 21/047
  Planbeskrivelse 20190004 Meierigarden - Planbeskrivelse vedtatt 20210505.pdf jf. planvedtak KS 21/047
  Arealplankart 20190004 meierigården - plankart 1D revidert 20210505 vedtatt .pdf jf. planvedtak KS 21/047
  SOSI-fil 20190004 meierigaarden 20210505 vedtatt.sos jf planvedtak KS 21/047
  Illustrasjon 1 20190004 illustrasjonsplan 103 A3-t1 20210315.pdf vedlegg
  Illustrasjon 2 20190004 illustrasjonsplan 104 A3-t2 20210315.pdf vedlegg
  Illustrasjon 10 20190004 illustrasjonsplan 105 A3-buss 20210317.pdf vedlegg
  Illustrasjon 11 20190004 illustrasjonsplan 106 A3-snitt 20210317.pdf vedlegg
  Diverse 12 Tilsvar til merknader under høring 20210319.pdf vedlegg
Andre dokumenter Diverse 20190004 referat fra planoppstartsmøte om detaljreg Meierigården 20191202.pdf planoppstart
  Rapport 20190004 Planinitiativ Storveien 8 pdf 20200221.pdf ettersendt planinitiativ
  Kunngjøring 20190004 varsel oppstart Storveien 8 Skiptvet 20200304.pdf Varsel om oppstart detaljregulering
  Vedtak 20190004 detaljregulering for meierigården gbnr 55-6 1-g høring - vedtak FS 20201217 og HU-PLT.pdf 1.g.h.
  Planbeskrivelse PlanID 20190004 Meierigarden Planbeskrivelse -endringer-20201218 komp.pdf 1.g.h.
  Bestemmelser PlanID 20190004 Meierigarden-bestemmelser -endring-20201218.pdf 1.g.h.
  Arealplankart Plan ID 20190004 Meierigården Plankart.pdf 1.g.h.
  Illustrasjon 1 Plan ID 20190004 Illustrasjonsplan Trinn 1.pdf 1.g.h.
  Illustrasjon 2 Plan ID 20190004 Illustrasjonsplan Trinn 2.pdf 1.g.h.
  Diverse 3 PlanID 20190004 Meierigården Sammendrag av innspill.pdf 1.g.h.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 4 PlanID 20190004 Meierigården ROS-analyse.pdf 1.g.h.
  Rapport 5.1 PlanID 20190004 Meierigården Geoteknisk rapport.pdf 1.g.h.
  Rapport 5.2 PlanID 20190004 Meierigården Rapport laboratorieundersøkelser.pdf 1.g.h.
  Rapport 6 PlanID 20190004 Meierigården Forurensning i grunnen.pdf 1.g.h.
  Rapport 7 PlanID 20190004 Meierigården Støyrapport.pdf 1.g.h.
  Kart 8 PlanID20190004 Meierigården VA kart.pdf 1.g.h.
  Rapport 9 Plan ID 20190004 Overvannshåndtering Storveien 8 rev D.PDF 1.g.h.
  SOSI-fil PlanID 20190004 Meierigården_SOSI_fil.sos 1.g.h.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Bernt Bekke
Forslagsstiller Gjermund Agnalt
Saksbehandler PLM v/ Frank van den Ring
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
19.02.2021 2019 / 744 plansak Fylkeskommunene Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Det mangler teknsik plan og mer detaljert trafikkvurdering. Oppnådd med kompromiss løsning. Diverse Brev fra Viken fyljeskommune om høring av planforslag.
Diverse svar på revidert planforslag etter dialogmøte 05.03.21
Diverse Svar på 2. revidering for å møte gjenstående innsigelse
 
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
06.04.2020 19 / 744 plansak høringsfristen ifølge varsel    
X: Y:
27.04.2020 2019 / 744 plansak utvidet frist    
X: Y:
19.02.2021 2020 / 140 FS sak høringsfrist for kunngjøring per 04.01.2021 Diverse innspill fra Uranienborg
Diverse innspill fra 3 naboer langs Holstadveien
 
X: Y:
05.03.2021 2019 / 744 plansak dialogmøte med fylkeskommune og forslagsstiller om innsigelse    
X: Y:
17.03.2021 19 / 744 plansak revidert planforslag sendt    
X: Y:
13.04.2021 19 / 744 plansak Svar fra fylkeskommunen, innsigelse delvis trukket    
X: Y:
21.04.2021 19 / 744 plansak andre dialogmøte med fylkeskommune    
X: Y:
23.04.2021 19 / 744 plansak revidert planforslag sendt til fylkeskommune    
X: Y:
29.04.2021 19 / 744 plansak innsigelser er trukket    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20140001 Sentrumsplan 2015-2026