Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3015_20220002
Administrativ enhet 3015
Planident 20220002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2022 / 733
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Boligfelt Skjelle sør
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 15.11.2022
Kunngjøring av planarbeid 09.12.2022
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse 20220002 Planintiativ_b08_Skiptvet 20221209 rev.pdf Forslag til planinitiativ for oppstartsmøte 15.11.22 revidert versjon datert 09.12.2022
  Diverse Referat fra møte for planoppstart detaljregulering for boligfelt B08 med plannr 20220002 def.pdf Referat fra planoppstarsmøte 15.11.2022, med kommentarer mottatt 05.12.2022.
  Kart 20220002 reguleringsgrense skjelle sør B08.pdf planavgrensning - varsel for oppstart detaljregulering
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ingar Pedersen
Utarbeidet av Andrea Lumb
Saksbehandler PLM v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
09.12.2022 2022 / 733 plansak planstart frist 18.01.2023 Diverse Varselbrev
 
X: Y: