Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3116_20160003
Administrativ enhet 3116
Planident 20160003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Lovreferanse beskrivelse med mindre endring i §404, vedtatt 31.10.23
Saksår / sekvensnummer 2016 / 521
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.09.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 127
Opprinnelig planid 20160003
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 07.12.2016
Frist for uttalelse til planprogram 10.02.2017
Vedtatt planprogram 18.04.2017
Frist innspill 10.02.2017
1. gangs behandling 09.04.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 12.04.2019 / 31.05.2019
Endelig planvedtak 03.09.2019
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak 06.09.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - areadel for skiptvet 20231031 me.pdf vedtatt - med mindre endring § 404
  Gjeldende bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - vedlegg Oversikt av arealformål med kode 20190628 - revidert def - PDF.pdf vedtatt - vedlegg
  Gjeldende bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - vedlegg SB spredt boligbebyggelse skiptvet 20190628 - revidert def - PDF.pdf vedtatt - vedlegg
Vedtaksdokumenter Planprogram Planprogram for kommuneplanen - revidert - vedtatt 20170418.pdf fastsatt revidert versjon
  Innstilling (saksfremlegg) vedtak - Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune 20170418.pdf fastsatt revidert planprogram
  Rapport Samfunnsdelen for Skiptvet kommune 20190409 - vedtatt med endring.pdf Samfunnsdel for Skiptvet kommune
  Vedtak KST vedtak - Samfunnsdelen for Skiptvet kommune 20190409.pdf vedtak samfunnsdel
  Vedtak behandling KST - Endringsforslag for arealdel for Skiptvet kommune 20190409.pdf 1gh endringsforslag
  Vedtak behandling KST - Arealdelen for Skiptvet kommune 20190409.pdf 1. gangs høring
  Vedtak vedtak FSK - Sluttbehandling av revidert arealdel for Skipvtet kommune - 20190827 avsnitt.pdf planvedtak
  Planbeskrivelse 20160003- Planbeskrivelse for arealdel - lett rullering 20190624.pdf  
  Arealplankart 20160003-A1b Arealdel uten K1-K4 20190819 DEF.pdf vedtatt
  Bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - areadel for skiptvet 20190628 - revidert def - PDF.pdf vedtatt - erstattet 31.10.2023
  Bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - vedlegg Oversikt av arealformål med kode 20190628 - revidert def - PDF.pdf vedtatt - vedlegg
  Bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - vedlegg Oversikt av reguleringsplaner 20190628 - PDF.pdf vedtatt - vedlegg (til orientering)
  Bestemmelser 20160003-B1 Bestemmelser - vedlegg SB spredt boligbebyggelse skiptvet 20190628 - revidert def - PDF.pdf vedtatt - vedlegg
  Arealplankart 20160003-K1-b jur bind geoteknikkart 20190618r.pdf vedtatt - vedlegg, erstattet av ny revidert versjon.
  Arealplankart 20160003-K2-b jur bind flomkart 20190618r.pdf vedtatt - vedlegg, erstattet av revidert versjon.
  Arealplankart 20160003-K3 jur bind kulturlandskap 20190624r.pdf vedtatt - vedlegg
  Arealplankart 20160003-K4 jur bind kulturmiljø 20190624r.pdf vedtatt - vedlegg
  Kart 20160003-T1-b temakart naturtyper 20190618 NiN.pdf vedtatt - temakart
  Kart 20160003-T2-b temakart viltkart 20190618.pdf vedtatt - temakart
  Kart 20160003-T3-b temakart støysoner 20190618.pdf vedtatt - temakart
  Kart 20160003-T4-b temakart friluftsområder 20190624.pdf vedtatt - temakart
  Kart 20160003-T5-b temakart jord og skogbruk 20190618.pdf vedtatt - temakart
  Illustrasjon 20160003-T6 tettstedsavgrensning.pdf vedtatt - illustrasjon - ERSTATTET
  Illustrasjon Karthefte ny arealdel og temakart 20190624 rev.pdf vedlegg til sluttbehandling av arealdelen for Skiptvet
  Arealplankart 20160003-K1-c jur bind geoteknikkart 20220301.pdf kart ble revidert etter høring av sentrumsplan jf. NVEs revidert temakart mulig marinleire.
  Arealplankart 20160003-K2-c jur bind flomfarekart 20220301.pdf kart ble revidert etter høring av sentrumsplan jf. NVEs revidert temakart flomaktsomhet.
  Vedtak vedtak KST 19-069 - Sluttbehandling av revidert arealdel for Skipvtet kommune - 20190903.pdf planvedtak KS 19/069.
  Vedtak 20160003 arealdel - mindre endring - vedtak KS 23-093 dat20231031.pdf mindre endring i §404 om gjeldende veileder fra NVE
Andre dokumenter Vedtak Planoppstart med Planprogram for rullering av kommuneplan for Skiptvet - samfunnsdel og arealdel.pdf vedtak planoppstart med planprogram
  Planprogram Planprogram for kommuneplanen Skiptvet kommune - høringsutkast 20161114.pdf planprogram høringsutkast
  Illustrasjon KPA SKISSE AREALFORMÅL FORKL.pdf skisse til orientering
  Diverse Oversikt av planer som ligger til grunn til samfunnsdel 20180515.pdf bakgrunn til samfunnsdel
  Rapport kommunefakta fra SSB 20180925.pdf vedlegg til samfunnsdel
  Planbeskrivelse 20160003 Planbeskrivelse for arealdel - lett rullering.pdf 1gh
  Bestemmelser 20160003 Bestemmelser for areadel for skiptvet høringsutkast 20190305.pdf 1gh
  Bestemmelser 20160003 Bestemmelser - veileder spredt boligbygging 20190305.pdf 1gh
  Bestemmelser 20160003 Bestemmelser - vedlegg Oversikt av arealformål med kode 20190305.pdf 1gh
  Arealplankart 20160003-A1 Arealplankart.pdf erstattet av revidert versjon
  Arealplankart 20160003-K2 juridisk bindende flomkart.pdf 1gh
  Arealplankart 20160003-K1 juridisk bindende geoteknikkart.pdf 1gh
  Kart 20160003-R1 temakart naturtyper.pdf 1gh
  Kart 20160003-R2 temakart vilt.pdf 1gh
  Kart 20160003-R3 temakart støysoner.pdf 1gh
  Kart 20160003-R4 temakart turkart Østfold - Skiptvet.pdf 1gh
  Kart 20160003-R5 temakart jord- og skogbruk.pdf 1gh
  Illustrasjon 20160003-T6 tettstedsavgrensning.pdf 1gh
  Diverse Karthefte ny arealdel og temakart 20190305 - til orientering.pdf 1gh
  Diverse Orientering om mulige endringer for sentrumsplanen 20190305.pdf 1gh
  Arealplankart 20160003-A1 arealplan uten faresoner 20190409 v.pdf 1gh revidert
  Utforming forslag til ny lekeplassnorm for skiptvet 20190125.pdf utarbeidet for detaljplaner i sentrum
  Arealplankart 20160003-A1b Arealdel uten K1-K4 20190819 DEF.pdf Arealplan kvalitetssikret etter vedtak
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLM v/ Frank van den Ring
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
01.03.2022 2022 / 301 PLT Kun innhold Temakart for geoteknisk og flom vurdering ble revidert etter nyere temakart fra NVE som setter krav for vurdering av fare for skred og flom. Delegert myndighet    
X: Y:
31.10.2023 2023 / 93 KS Bestemmelsene mindre endring i bestemmelse §404 om NVEs veileder nr. 1/2019 Kommunestyret    
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
19.11.2019 2019 / 77 plansak HU-PLT Avslått Arealbruk kommune(del)plan søknad om arealoverføring fra nabotomt arealdel §302 Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6594793 Y: 623994
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.03.2020 2020 / 27 saksnr HU-PLT Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gbnr. 42/2, dispensasjon fra plankrav, med vilkår plankrav Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6602713 Y: 620305
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2020 2020 / 34 HU-PLT Avslått Arealbruk kommune(del)plan Gbnr. 79/1 søknad om kårbolig avslag på dispensasjon fra bestemmelsen § 315. Derimot samtykkes ny boenhet i samsvar med avsatt areal for tillatt spredt boligbygging i LNF. Nybygg    
X: 6599348 Y: 623815
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2020 2020 / 35 HU-PLT Avslått Arealbruk kommune(del)plan Gbnr. 67/2 søknad om bruksendring bruksendring av tidligere steinbrudd til lager og parkering, etter pbl §§ 19-2 og 20-1m. sendt til instanser med 3 ukers klagefrist. Avslått etter høring. Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6597894 Y: 622594
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.08.2020 2020 / 54 HU-PLT Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 ønskes bygning på fradelt tomt 77/23 i LNF. ønskes bygning på fradelt tomt i LNF. Nybygg    
X: 6599247 Y: 624510
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2020 2020 / 93 HU-sak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan fradeling boligtomt spredt bolig tillatt i LNF Deling av eiendom    
X: 6591216 Y: 621099
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.03.2021 2021 / 25 plansak Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Klage på tidligere avslått behandling i sak 2020/054. bolig på tomt 77/23. bygging av bolig i LNF Nybygg    
X: 6599247 Y: 624530
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2021 2021 / 76 plansak Avslått Arealbruk kommune(del)plan fradeling 51/7 skogen for å selge gården LNF Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6596491 Y: 620917
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2021 2021 / 77 plansak Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 bygge bolig i LNF på 51/11 LNF Nybygg    
X: 6597386 Y: 621035
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2021 2021 / 88 HU-PLT Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan klagebehandling av tidligere vedtak 21/077 om ikke gi dispensasjon for boligbygging i LNF boligbygging i LNF på tomt 51/11 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: 6597380 Y: 621030
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2021 2021 / 87 HU-PLT Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling tunet fra 68/1 for salg til datter endring av tunet som boligtomt i LNF Deling av eiendom    
X: 6599832 Y: 622621
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2021 2021 / 106 HU Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan fradeling boligtomt 13/31 utenfor landbruk i LNF LNF Deling av eiendom    
X: 6589849 Y: 623301
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2022 2022 / 7 HU Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan fradeling tomt utenfor landbruk i LNF LNF Deling av eiendom    
X: 6601197 Y: 621757
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2022 2022 / 30 HU-PLT Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 klagebehandling på tidligere avslått behandling i sak 2021/075, riving og bygge ny bolig 54/1. Saken er sendt til sette Statsforvalteren. Klage avgjort 28.10.22 - dispensasjonssøknaden avslått . LNF Nybygg    
X: 6595575 Y: 622180
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2022 2022 / 48     Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan søknad om fradeling tomt til Fossum kollektivet. behandling ble utsatt. fradeling grøntareal for tilføring til eiendommen for Fossum kollektivet. Deling av eiendom    
X: 6594630 Y: 623512
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.10.2022 2022 / 65 HU-PLT Godkjent Arealbruk kommune(del)plan fradeling av kårbolig Gbnr. 66/2 og 3 endring landbruk til boligformål. areal er avsatt til spredt boligbygging tillatt. Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 6597986 Y: 623745
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2022 2022 / 77 HU-PLT Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan tomtestørrelse for Spredt bolig i LNF, 1,75 da del 37/2. utbygging innen 3 år. Spredt boligtomt på maks 1,0 dekar Deling av eiendom    
X: 6598237 Y: 618721
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2022 2022 / 76 HU-PLT Godkjent Arealbruk kommune(del)plan deling av eiendom for utvidelse for Fossum kollektiv, del 56/337 LNF Deling av eiendom    
X: 6594611 Y: 623503
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2023 2023 / 7 HU_PLT Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 søkes endring av bruk til trialbane på del av 53/4 og 54/3. LNF endres til bruk for trialbane Deling av eiendom    
X: 6596078 Y: 621578
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2023 2023 / 4 HU_PLT Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 søkes bygging av anneks på tomt 65/2 LNF Nybygg    
X: 6597490 Y: 624305
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.03.2023 2023 / 22 HU-PLT Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan deling av jordbruksareal 46/3 til boligformål. utføres innen 2 år arealformål Deling av eiendom    
X: 6600283 Y: 620753
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2023 2023 / 65 HU_PLT Avslått Arealbruk kommune(del)plan arealoverføring for å danne større tomt for 19/17. §702 - SB, jf. pbl §11-11 pkt.2 Deling av eiendom    
X: 6593093 Y: 620795
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2024 2024 / 4 HU_PLT Godkjent midlertidig KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Opprettholde hytte på gbnr 80/3 langs Glomma 100 meters belte langs vassdrag. Det bes om geoteknisk undersøkelse. Nybygg    
X: 6599430 Y: 625123
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2024 2024 / 5 HU_PLT Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utvide BRA til mer enn 100 kvm maks BRA 100 kvm Påbygg    
X: 6586735 Y: 623238
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
06.06.2019 2016 / 521 JP 85 Fylkeskommunene Kulturminner, kulturmiljø, landskap Trukket/Uaktuell fylkesutvalgets innstilling i møte 19.09.19: revidert arealdel har ivaretatt endringer. Diverse notat fra dialogmøte
 
X: Y:
29.05.2019 2016 / 521 JP 77 Fylkesmennene Annet Trukket/Uaktuell manglende juridisk bindende vedlegg og beskrivelser i bestemmelsene Diverse notat fra dialogmøte
 
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
24.06.2019 16 / 521   endringsforslag Arealplankart K1 geoteknikk
Arealplankart K2 flom
Arealplankart K3 kulturlandskap
Arealplankart K4 kulturmiljø
Kart T1 naturtyper
Kart T2 vilt
Kart T4 friluftsormåder
Kart T5 jord og skog
Kart T3 støy
Arealplankart markerte endringer SB - hensynssoner kultur
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20140001 Sentrumsplan 2015-2026
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
20100001 Skiptvet Kirke med omkringliggende områder
20150002 Fv115 Riukveien - Askim grense
20150003 Skogskloster Gbnr. 32/4 Haug
20160002 Mørk / Bergsjø
20170002-2 Gang- og sykkelvei langs fv 115 - del 2 Idrettsv.-Lystvet
20190002 Boligfelt øst for Karlsrudkrysset
20200001 Sentrumsplanen
20230002 Boligfelt øst for Karlsrudkrysset
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
20080001 Skiptvet kommuneplan
Planen overfører bestemmelser til
Planid Plannavn
20140001 Sentrumsplan 2015-2026