Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3116_20200001
Administrativ enhet 3116
Planident 20200001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 695
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Sentrumsplanen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.09.2022
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 3015
Opprinnelig planid 20200001
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 17.04.2020
Frist for uttalelse til planprogram 08.06.2020
Vedtatt planprogram 17.09.2020
Frist innspill 08.06.2020
1. gangs behandling 20.04.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 09.06.2021 / 17.09.2021
Endelig planvedtak 13.09.2022
Stadfesting 19.09.2022
Kunngjøring av planvedtak 19.09.2022
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser - planvedtak ks 22-084.pdf vedtak ks 22/084
  Gjeldende bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser - vedlegg Oversikt over arealformålkode KS 22-084.pdf vedtak ks 22/084
  Gjeldende bestemmelser Lekeplassnorm for Skiptvet 20230405 mindre endring.pdf vedtak ks 22/084 og mindre endring etter kvalitetskontroll 05.04.2023.
Vedtaksdokumenter Planprogram Revidert planprogram for kommunedelplan for sentrum - Sentrumsplanen 20200807 fastsatt.pdf fastsatt revidert versjon etter planoppstartshøring
  Vedtak vedtak Planprogram for Sentrumsplanen - fastsetting KST 20200917.pdf vedtak om fastsetting av revidert planprogram
  Vedtak Kommunedelplan for sentrum - 1. gangs behandling 20210420 KS vedtak.pdf 1. gangs behandling av planforslag
  Vedtak Planforslag for Sentrumsplan - kvalitetssikring av adkomstanalyse for Holstadåsen øst 20210608 FS vedtak.pdf kvalitetssikring av punkt 13 om adkomstveier til nytt boligfelt Holdstadåsen øst, del av sentrumsplan
  Vedtak 012 Kommunedelplan for sentrum - 2. gangs behandling vedtak 2gh.pdf 2gh vedtak for 2. gangs høring
  Vedtak 20200001 Kommunedelplan for sentrum - 3. gangs behandling - vedtak ks 22-084.pdf vedtak ks 22/084
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan A1d arealplanplakat 1-5000-A1 ks 22-084.pdf vedtak ks 22/084
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan A1d arealplankart A3-1-12000 ks 22-084.pdf vedtak ks 22/084
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan K1s Geoteknisk kart 1-12000 3gbeh.pdf vedtak ks 22/084
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan K2s Flom kart 1-12000 3gbeh.pdf vedtak 22/084
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan K3+4s Kulturkart 1-12000 3gbeh.pdf vedtak ks 22/084
  Kart 20200001 sentrumsplan T3s Støysonekart 1-12000 3gbeh.pdf vedtak ks 22/084
  Kart 20200001 sentrumsplan T6s Tettstedsavgrensning 1-12000 vedtak ks 22-84.pdf vedtak ks 22/084 påført
  Planbeskrivelse 20200001 Planbeskrivelse for sentrumsplanen - KS 2022-084 vedtak.pdf vedtak KS 22/084 (versjon 2gh 07.03.2022)
Andre dokumenter Illustrasjon flybilde fra Meieribyen.JPG  
  Kart kart for planoppstart sentrumsplan 20200221.pdf situasjonskart med planomriss
  Planprogram Forslag for planprogram for rullering av Sentrumsplanen - Meieribyen 20200416.pdf høringsutkast
  Vedtak vedtak - Forslag for planoppstart med planprogram for Sentrumsplanen 20200415 KST.pdf vedtak høringsutkast
  Konsekvensutredning 20200001 sentrumsplan - KU for stor boligfeltutvikling 20201030r2.pdf utredning for 2 store boligfelt - revidert etter vedtak
  Vedtak Vedtak - Sentrumsplan - Sammenlikning av 2 store boligfelt Koffeldåsen og Larsåsen 20201027 KST.pdf vedtak om prioritert valg mellom 2 store boligfelt
  Planbeskrivelse 20200001 sentrumsplan - Planbeskrivelse 20210303 høring.pdf 1gh
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan - A1 arealplankart A3-1-9000 20210226 høring.pdf behandlet forslag - erstattet av revidert versjon
  Bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser 20210226 - forslag.pdf behandlet forslag - erstattet av revidert versjon
  Bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser 20210226 vedlegg oversikt koder høring.pdf behandlet forslag - erstattet av revidert versjon
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K1s geoteknisk utredning 20210216 høring.pdf erstattet av revidert versjon jf KS 21/026
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K2s flom kart 20210216 høring.pdf erstattet av revidert versjon jf KS 21/026
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K3-4s kulturlandskap og -miljø 20210216 høring.pdf erstattet av revidert versjon jf KS 21/026
  Konsekvensutredning 20200001 sentrumsplan - Konsekvensutredning for arealinnspill 20210202 høring.pdf 1gh
  Konsekvensutredning 20200001 sentrumsplan - Sammenlikning 2 store boligfelt 20201030 revidert høring.pdf 1gh
  Kart 20200001 sentrumsplan - T3s temakart for støysoner 20210216 høring.pdf erstattet av ny versjon etter vedtak 21/026
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan - A1 arealplankart A1-1-5000 20210226.pdf 1gh - stort arealkart (ikke sendt) - erstattet se vedtak 21/026
  Rapport 20200001 sentrumsplan - delutredning behovsanalyse 20210216 høring.pdf 1gh - bakgrunnsdokument
  Rapport 20200001 sentrumsplan - delutredning klima energi og miljø 20210216 høring.pdf 1gh - bakgrunnsdokument
  Rapport 20200001 sentrumsplan - delutredning kulturminnekartlegging 20210216 høring.pdf 1gh - bakgrunnsdokument
  Rapport 20200001 sentrumsplan - delutredning trafikkanalyse 20210216 høring.pdf 1gh - bakgrunnsdokument
  Rapport 20200001 sentrumsplan - delutredning vurdering av fylkesplanen 20210216 høring.pdf 1gh - bakgrunnsdokument
  Diverse Vedlegg - Oversikt over reguleringsplaner Skiptvet kommune 20210205.pdf til orientering
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan arealplankart A1-1-9000 20210420.pdf 1gh - revidert etter KS vedtak 21/026
  Bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser 20210420 - forslag KS 21-026.pdf 1gh - revidert etter KS vedtak 21/026
  Bestemmelser 20200001 sentrumsplan - B1 Bestemmelser 20210420 - vedlegg Oversikt over arealformålkode.pdf 1gh - revidert etter KS vedtak 21/026
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K1s geoteknikk 20210420 høring.pdf 1gh - revidert versjon etter KS 21/026
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K2s flom 20210420 høring.pdf 1gh - revidert versjon etter KS 21/026
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 sentrumsplan - K3+4s kulturlanskap -miljø 20210420 høring.pdf 1gh - revidert versjon etter KS 21/026
  Arealplankart 20200001 sentrumsplan arealplankart A1 1-5000 A1ark.pdf 1gh - revidert plakat for arealplankart A1-ark
  Kart 20200001 sentrumsplan - T3s temakart for støysoner 20210420 høring.pdf 1gh - revidert jf. vedtak 21/026
  Planbeskrivelse 20200001 01 2gh Planbeskrivelse for sentrumsplanen - 2. gangs behandling.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Bestemmelser 20200001 02 2gh Bestemmelser for sentrumsplanen - 2. gangs behandling.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Bestemmelser 20200001 03 2gh sentrumsplan - B1 Bestemmelser - vedlegg Oversikt over arealformålkode.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Arealplankart 20200001 04 2gh sentrumsplan - A1-B arealplankart 1-12000.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 05 2gh -K1s_geoteknisk_utredning_sentrum.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 06 2gh -K2s_flom_utredning_sentrum.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Juridisk bindende illustrasjon 20200001 07 2gh -K3-4s_kulturlandskap_-miljø_sentrum.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Illustrasjon 20200001 08 2gh -T3s_støysoner_sentrum.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Illustrasjon 20200001 09 2gh -T6s_tettstedsavgrensning_sentrum.pdf 2gh revidert sentrumsplan
  Utforming Lekeplassnorm for Skiptvet 20210129 endringsforslag rev.pdf revidert lekeplassnorm 29.01.2021 vedlegg til sentrumsplanen
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLM v/ Frank van den Ring
Innspill
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innspillstatus Merknad Dokumenter  
07.11.2019 19 / 965 dok 2 Mottatt nytt boligfelt Skjelle B11, sør for Fjellshagen    
X: Y:
13.01.2020 19 / 965 dok 4 revidert Mottatt bygge bolig på fradelt tomt 54/37 i 1963 med vurdering om utvidelse mot syd. 21.09.20 revidert og utvidet sørover på tomt 54/4.    
X: 6595749 Y: 621066
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2020 2019 / 695 dok 18+20 Mottatt Nytt boligfelt Gbnr 55/155    
X: Y:
03.06.2020 2019 / 695 dok 29 Mottatt Grunneier ønsker å endre avsatt formål til både næring og bolig på tomt vest for Skiptvet mølle, 55/2    
X: Y:
05.06.2020 2019 / 695 dok 22+31 Mottatt Kirkevergen ønsker omplassering av kirkestallen til areal nordover innenfor eiendom 56/338    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 dok 23+24 Mottatt Grunneier ønsker å beholde boligfelt Larsåsen på Ringstad, 23/31    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 samlet liste Mottatt Andre innspill og forslag er mottatt telefonisk.    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt Forslag til nytt boligfelt langs Volleveien, Hoel 24/5    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker bolig på del av 54/2 i friområde nord for Holesbekken.    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker fortetting på tomt 56/29 langs Sundåsveien    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt forslag for forlenge fortau langs Brekkeveien    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker boligfelt på gård 56/7    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker også tomannsboliger på Brekke vest, Brekkelia    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt Skiptvet IL undersøker plassering for avlastningshall ved håndballhall, 57/125    
X: Y:
08.06.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker utfylling av skråning sør for borettslag Karlsrudlia (ravine) 57/138    
X: Y:
11.08.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker foretting på tomt, på ca 1 dekar. 55/17    
X: Y:
11.08.2020 2019 / 695 plansak Mottatt ønsker fortetting sør for Skiptvet kirke, 56/25    
X: Y:
22.04.2021 2019 / 695 dok 42 Mottatt ønsker forretningstomt på del av gården 54/1, langs Askimveien    
X: Y:
25.06.2021 2019 / 695 dok 51 Mottatt bekymret om økning i trafikklangs Lundsveien når Koffeldåsen bygges ut, fartsgrense 50 bør endres.    
X: Y:
05.07.2021 2019 / 695 dok 50 Mottatt ønsker å beholde boligfelt B08 Skjelle sør som separat boligfelt.    
X: Y:
03.09.2021 2019 / 695 dok 55 Avvist viser stort behov for framtidsrettet strømforsyning på nye boligfelt (TN 400)    
X: Y:
10.09.2021 2019 / 695 dok 58+81 Mottatt ønsker ikke atkomstvei fra vestgårdveien langs tomt 57/84 til Holstadåsen    
X: Y:
12.09.2021 2019 / 695 dok 59+82 Mottatt ønsker ikke atkomstvei fra Storveien gjennom tomt 57/145 til Holstadåsen    
X: Y:
16.09.2021 2019 / 695 dok 64+86 Mottatt ønsker ikke atkomstvei fra Storveien gjennom tomt 56/415 til Holstadåsen    
X: Y:
16.09.2021 2019 / 695 dok 61 Mottatt viser til ulovlig bruk av pbl om tomtestørrelse som bestemmelse, bør være retningslinje.    
X: Y:
16.09.2021 2019 / 695 dok 63 Mottatt ønsker ikke boligfetl sør for Skiptvet mølle 55/45, pga. støy    
X: Y:
16.09.2021 2019 / 695 dok 65+85 Mottatt ønsker ikke boligfelt på dyrket mark, se B06 og B07 (Lundsveien), BIN01 (Sollia)    
X: Y:
08.06.2022 2019 / 695 dok 83 Mottatt ønsker detaljregulering av både B08 og del 1 langs Lundsveien, tomt 24/2, uten rekkefølgekrav    
X: Y:
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
05.04.2023 2023 / 504 endr.dato Kun innhold mindre endring av lekeplassnormen for Skiptvet: "lekeområde skal belyses". Delegert myndighet Utforming lekeplassnormen for Skiptvet
 
X: Y:
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
15.09.2021 2021 / 695 dok.62 plansak Fylkesmennene Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Avgjort med forhandlinger dialogmøte 10.11.2021: plangrense utvides slik at plansituasjonen for Larsårsen er inkludert og tydelig. Innsigelse 2gh revidert sentrumsplan - avklart i dialogmøte
 
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
04.02.2020 19 / 965 JP 3 vedtak administrativt planoppstart    
X: Y:
01.12.2020 2019 / 695 dok 37 referat fra regionalt planforummøte 01.12.2020 om temaer for stort boligfelt, nåværende boliger sør for kirken og makebyte framtidig areal for institusjon ved Sollia. Diverse referat fra regionalt planforum om temaer for sentrumsplan og utvikling sør før kirken
 
X: Y:
24.09.2020 2019 / 695 dok 36 Dialogmøte med Viken fylkeskommune om kulturlandskap og -miljø for rullering av sentrumsplan.    
X: Y:
20.04.2021 2021 / 26 KS vedtak Oppdrag jf. vedtaket    
X: Y:
08.06.2021 2021 / 52 formannskap notat om kvalitetssikring av adkomstanalyse for holstadåsen øst behandlet og vedtatt. Høringsutakst for sentrumsplan legges ut på høring Rapport
Rapport
Vedtak
 
X: Y:
09.06.2021 2021 / 52 FS 1. gangs høring fra..    
X: Y:
17.09.2021 2021 / 52 FS 1. gangs høring til ...    
X: Y:
05.04.2022 2022 / 31 KS vedtak 2. gangs høring revidert sentrumsplan    
X: Y:
25.04.2022 2022 / 31 KS start 2. gangs høring    
X: Y:
09.06.2022 2022 / 31 KS frist 2. gangs høring    
X: Y:
07.03.2022 2019 / 695 plansak besstemmelser for 2. gnags høring med markerte endringer Bestemmelser høringsutkast for 2. gangs høring med markerte endringer etter 1. gangs høring (til orientering)
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20160003 Kommuneplanens arealdel
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
19990001 Fjellshagen (vest)
20030003 Fjellshagen (øst) og Trialbane
20100001 Skiptvet Kirke med omkringliggende områder
20140003 Idrettsveien 12, gbnr. 54/82
20160004 Brekke Vest boligfelt - del sør og nord - Gbnr. 56/2+3+463
20170002-1 Gang- og sykkelvei langs fv 115 - del 1 Vonheim-Idrettsv.
20170002-2 Gang- og sykkelvei langs fv 115 - del 2 Idrettsv.-Lystvet
20180001 Torget i Meieribyen
20190001 Boligfelt Vesterås - Storveien 40
20190004 Meierigården
20210001 Gbnr. 55/22, Storveien 13
20230002 Boligfelt øst for Karlsrudkrysset
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
19980001 Vollgård
20030001 Brekkeåsen
20030002 Idrettsåsen
20050003 Karlsrudengen
20130001 Reguleringsplan for Europris Skiptvet
20140001 Sentrumsplan 2015-2026