Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3116_20210001
Administrativ enhet 3116
Planident 20210001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Lovreferanse beskrivelse ks planvedtak 2023/028 plansak 2021/53
Saksår / sekvensnummer 2023 / 28
Saksnummerinformasjon KS vedtak
Plannavn Gbnr. 55/22, Storveien 13
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.04.2023
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 3015
Opprinnelig planid 20210001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.02.2021
Kunngjøring av planarbeid 12.04.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 31.10.2022
1. gangs behandling 29.11.2022
Offentlig ettersyn - fra / til 30.11.2022 / 20.01.2023
2. gangs behandling 28.03.2023
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.04.2023
Kunngjøring av planvedtak 17.04.2023
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20210001 Planbestemmelser Storveien 13 - 03032023 vedtatt ks.pdf ks vedtak 2023/028 påført
Vedtaksdokumenter Vedtak 20210001 Detaljregulering for Storveien 13 - Gbnr 56_22 mfl - 1g beh vedtak FS-22-124.pdf FS-vedtak 22/124: sending planforslag på 1.g.høring, frist 20.01.2023
  Vedtak 20210001 Detaljregulering for Storveien 13 - Gbnr 56_22 mfl - planvedtak ks 20230413.pdf ks vedtak 2023/028
  Planbeskrivelse 20210001 Planbeskrivelse Storveien 13 - 03032023 vedtatt.pdf ks vedtak 2023/028 - vedlegg
  Arealplankart 20210001 Plankart Storveien 13_V1_280223_2-A3-L_vedtatt def.pdf ks vedtak 2023/028 - vedlegg def
  Arealplankart 20210001 Plankart Storveien 13_V2_280223_1-A3-L_vedtatt def.pdf ks vedtak 2023/028 - vedlegg def
  Diverse VIKEN - Uttalelse til høring av detaljreg - Gbnr 56_22 - Storveien 13.pdf ks vedtak 2023/028 - vedlegg
  SOSI-fil 20210001 storveien 13 på grunn vedtatt.sos  
  SOSI-fil 20210001 storveien 13 under grunn vedtatt.sos  
Andre dokumenter Diverse Planinitiativ - Borgenbygg - Skiptvet gbnr 56-22.pdf Planinitiativ
  Diverse 20210001 Referat av planoppstartsmøte - Detaljreg for Storv 13 .pdf Referat fra planoppstartsmøte 09.02.2021
  Kunngjøring 3015-20210001 - Oppstartsvarsel Storveien 13 - Skiptvet kommune.pdf varselbrev for oppstart av planarbeid for Storv. 13
  Planbeskrivelse 20210001 Planbeskrivelse Storveien 13 311022 rev.pdf 1 gh
  Bestemmelser 20210001 Planbestemmelser Storveien 13 - 311022 rev.pdf 1 gh
  Arealplankart 20210001 Plankart Storveien 13 V1 241121.pdf 1 gh
  Arealplankart 20210001 Plankart Storveien 13 V2 311022 rev.pdf 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 1 Trafikkrapport Storveien 13.pdf vedlegg 1 gh
  Diverse 20210001 Vedlegg 2a Geoteknisk notat.pdf vedlegg 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 2b Geoteknisk rapport.pdf vedlegg 1 gh
  Diverse 20210001 Vedlegg 2c Styringssystem Løvlien Georåd.pdf vedlegg 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 3 Fagrapport støy Storveien 13.pdf vedlegg 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 4 Nær- og fjernvirkninger.pdf vedlegg 1 gh
  Kart 20210001 Vedlegg 5 Solskisse.pdf vedlegg 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 6 Overvannsnotat.pdf vedlegg 1 gh
  Kart 20210001 Vedlegg 7 Overvannsplan_nedkopiert.pdf vedlegg 1 gh
  Rapport 20210001 Vedlegg 8 ROS-analyse.pdf vedlegg 1 gh
  Diverse 20210001 Vedlegg 9 Sammendrag av varslingsinnspill.pdf 1 gh
  Diverse 20210001 Vedlegg 10 Innkomne merknade etter varsling.pdf vedlegg 1 gh
  Kart 20210001 Vedlegg 11 Situasjonsplan 150922 rev.pdf vedlegg 1 gh
  Illustrasjon 20210001 Vedlegg 12 Illustrasjoner fra forprosjekt - fasade.pdf vedlegg 1 gh
  Diverse 20210001 Vedlegg 13 Bekreftelse fra IØR vedr foreslått renovasjonsløsning.pdf vedlegg 1 gh
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Jens Helge Borgen
Utarbeidet av Janne de Jong
Saksbehandler PLM v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
12.04.2021 2021 / 53 plansak planoppstart varslet, høringsfrist 12.05.2021    
X: Y:
11.01.2022 2021 / 53 plansak Mottatt revidert vedlegg 7 Overvannsplan    
X: Y:
08.03.2022 2021 / 53 dok.nr.23 Utkast om administrativ vurdering av mottatt planforslag datert 24.11.2021, sendt til tiltakshaver.    
X: Y:
24.11.2021 2021 / 53 plansak dato for mottatt planforslag    
X: Y:
29.03.2022 2021 / 53 plansak dialogmøte om revidert planforslag    
X: Y:
11.10.2022 2021 / 53 plansak reviderte dokumeneter    
X: Y:
24.10.2022 2021 / 53 plansak reviderte dokumenter    
X: Y:
31.10.2022 2021 / 53 plansak reviderte dokumenter - komplett planforslag Illustrasjon arbeidsutkast for reviderte dokumenter
 
X: Y:
28.02.2023 2021 / 53 plansak revidert planforslag etter 1. g. høring    
X: Y:
01.03.2023 2021 / 53 plansak Detaljert beregning BYA og harde flater    
X: Y:
03.03.2023 2021 / 53 plansak mottatt reviderte dok. etter 1.g.h.    
X: Y:
21.04.2023 2021 / 53 Plansak levert kart med oppdatert planstatus    
X: Y:
08.05.2023 2021 / 53 plansak Kalgefrist - ingen klager mottatt    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20200001 Sentrumsplanen