Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3116_20220001
Administrativ enhet 3116
Planident 20220001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Lovreferanse beskrivelse vedtak ks 2022/111 om oppstart
Saksår / sekvensnummer 2021 / 709
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 04.11.2022
Frist for uttalelse til planprogram 06.01.2023
Vedtatt planprogram 14.02.2023
Frist innspill 06.01.2023
1. gangs behandling  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak  
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 20220001 arealdel - planoppstart for rullering 20221101 KS vedtak 22-111.pdf planoppstart med forslag for planprogram
  Vedtak 20220001 arealdel - revidert planprogram for rullering vedtatt 20230214 KS.pdf revidert planprogram fastsatt
Andre dokumenter Planprogram 20220001 forslag til planprogram for rullering av arealdel 20221104 rev.pdf revidert planprogram vedlegg til planoppstart
  Planprogram 20230112 Forslag til planprogram for rullering av kommunens rev2 A.pdf vedtatt revidert planprogram med markerte endringer. se endelig versjon.
  Planprogram 20220001 planprogram for rullering av kommunens vedtatt KS 20230214.pdf vedtatt versjon etter behandling i KS 14.02.2023
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller PLM v/ Frank van den Ring
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
01.10.2023 2023 / 707 plansak rapport "kritiske punkt i bekk" Rapport delutredning for rullering av arealdel angående flomfare vurdering.
 
X: Y: