Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3116_20220002
Administrativ enhet 3116
Planident 20220002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2022 / 733
Saksnummerinformasjon plansak
Plannavn Boligfelt Skjelle sør
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 15.11.2022
Kunngjøring av planarbeid 09.12.2022
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 07.03.2024
1. gangs behandling 09.04.2024
Offentlig ettersyn - fra / til 10.04.2024 / 31.05.2024
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak Detaljregulering for boligfelt Skjelle sør-Gbnr 54_2 mfl-20220002-1gbehandling.pdf 1 g behanding med krav om kvalitetssikring
  Planbeskrivelse 20220002 skjelle sør Planbeskrivelse 20240409 v4 pdf.pdf 1 g behandling revidert
  Arealplankart 20220002 skjelle sør V01 Reguleringsplan 20240409 v4.pdf 1 g behandling revidert
  Bestemmelser 20220002 skjelle sør V02 Reguleringsbestemmelser 20240409 v4.pdf 1 g behandling revidert
  Illustrasjon 20220002 skjelle sør V03 Illustrasjonsplan 20240409 v4.pdf 1 g behandling revidert
  Diverse 20220002 skjelle sør V04 Terrengsnitt med bygninger 20231018.pdf 1 g behandling
  Diverse 20220002 skjelle sør V05 3D perspektiver 20231018.pdf 1 g behandling
  Diverse 20220002 skjelle sør V06 Solforhold-analyse 20231018.pdf 1 g behandling
  Diverse 20220002 skjelle sør V07 Forhåndsuttalelser-merknader 20240131.pdf 1 g behandling
  Rapport 20220002 skjelle sør V08 Geoteknisk vurdering 20220526.pdf 1 g behandling
  Rapport 20220002 skjelle sør V09 Trafikkanalyse 20230313.pdf 1 g behandling
  Rapport 20220002 skjelle sør V10 Teknisk veiplan 20240201.pdf 1 g behandling
  Rapport 20220002 skjelle sør V11 Støy-rev01-støysonekart 20240118.pdf 1 g behandling
  Stadfestingsbrev 20220002 skjelle sør V12 Melding arkeologisk registrering 20230803.pdf 1 g behandling - arkeologisk rapport mottatt 08.04.2024
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20220002 skjelle sør V13 ROSanalyse 20230915.pdf 1 g behandling
  Stadfestingsbrev 20220002 skjelle sør V14 Notat effektbehov og trafo 20230907.pdf 1 g behandling
  Rapport 20220002 skjelle sør V15 Rammeplan VAO 20240408 v4.pdf 1 g behandling revidert
  Illustrasjon 20220002 skjelle sør V16 VAO plantegning 20230905.pdf 1 g behandling
  Diverse 20220002 skjelle sør V17 Masseberening 20240229.pdf 1 g behandling
Andre dokumenter Diverse 20220002 Planintiativ_b08_Skiptvet 20221209 rev.pdf Forslag til planinitiativ for oppstartsmøte 15.11.22 revidert versjon datert 09.12.2022
  Diverse Referat fra møte for planoppstart detaljregulering for boligfelt B08 med plannr 20220002 def.pdf Referat fra planoppstarsmøte 15.11.2022, med kommentarer mottatt 05.12.2022.
  Kart 20220002 reguleringsgrense skjelle sør B08.pdf planavgrensning - varsel for oppstart detaljregulering
  Rapport 20220002 Skjelle sør V12 rapport arkeologisk registrering 20240408.pdf ettersendt rapport mottatt 08.04.2024, se melding i V12
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler PLM v/ Frank van den Ring
Forslagsstiller Ingar Pedersen
Utarbeidet av Andrea Lumb
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
09.12.2022 2022 / 733 plansak planstart frist 18.01.2023 Diverse Varselbrev
 
X: Y:
15.03.2024 2022 / 733 plansak Grensepåvisning    
X: Y:
09.04.2024 2022 / 733 plansak Kvalitetssikring av noen vedlegg etter grensepåvisningen. vedlagte dokumenter er oppdatert og sendes på høring. Planbeskrivelse erstattet av ny versjon
Arealplankart erstattet av ny versjon
Bestemmelser erstattet av ny versjon
Illustrasjon erstattet av ny versjon
Rapport erstattet av ny versjon, det gjelder vektet avrenningskoeffisient
 
X: Y: