Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3412_154
Administrativ enhet 3412
Planident 154
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 377
Plannavn Budor Sør
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.06.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Saksframlegg.pdf  
  Kart 1836 regplan 220520 A1- 1-5000.pdf  
  Bestemmelser BUDOR-SØR_REGULERINGSBESTEMMELSER_20.05.2020.pdf  
  Planbeskrivelse OMRÅDEPLAN BUDOR-SØR - PLANBESKRIVELSE_20.05.2020.pdf  
Andre dokumenter Planprogram Planprogram.pdf  
  Rapport Vurdering av overvann og flom, hyttefelt Budor Sør.pdf  
  Rapport 001_Trafikkanalyse Budorvegen_2019-12-06.pdf  
  Rapport NATURVERDIER.pdf  
  Diverse HØRINGSUTTALELSER.pdf  
  Diverse UTTALELSE KULTURMINNER.pdf