Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_1986002
Administrativ enhet 3822
Planident 1986002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Berlimoen pelsdyrområde
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.10.1986
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 1986002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.10.1986
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Berlimoen_pelsdyrområde_føresegner.pdf Føresegner
Andre dokumenter Arealplankart Berlimoen_pelsdyrområde_plankart.pdf Arealplankart