Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_1989001
Administrativ enhet 3822
Planident 1989001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Sundsmyr pelsdyrområde
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.02.1989
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 1989001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 11.05.1988
Offentlig ettersyn - fra / til 13.06.1988 / 19.08.1988
2. gangs behandling 14.12.1988
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 16.02.1989
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Sundsmyr_pelsdyrområde_føresegner.pdf Føresegner
Andre dokumenter Arealplankart Sundsmyr_pelsdyrområde_plankart.pdf Arealplankart