Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_1989002
Administrativ enhet 3822
Planident 1989002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Høgefoss huskrull
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.05.1989
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 1989002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 13.06.1988
Offentlig ettersyn - fra / til 14.07.1988 / 19.08.1988
2. gangs behandling 09.03.1989
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.05.1989
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Høgefoss_huskrull_føresegner.pdf Føresegner
Andre dokumenter Arealplankart Høgefoss_huskrull_plankart.pdf Arealplankart