Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2015002
Administrativ enhet 3822
Planident 2015002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 847
Plannavn Langmoen motorsportssenter
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.09.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2015002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 26.01.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 11.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 20.06.2015 / 25.08.2015
2. gangs behandling 30.09.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 10.09.2015
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Langmoen_motorsportsenter_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Langmoen_motorsportsenter_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 057/15 den 10.09.2015
Andre dokumenter Arealplankart Langmoen_motorsportsenter_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Langmoen_motorsportsenter_planomtale.pdf Planomtale
  Rapport Langmoen_motorsportsenter_arkeologisk_registrering.pdf Rapport arkeologisk registrering
  Rapport Langmoen_motorsportsenter_støyberekningar.pdf Vurdering av støy
  Kart Langmoen_motorsportsenter_baneplan_skisse.pdf Skisse baneplan