Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2017001
Administrativ enhet 3822
Planident 2017001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 157
Plannavn Åsen huskrull
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.06.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2017001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 07.04.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 10.04.2017 / 22.05.2017
2. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 01.06.2017 /
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 15.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Åsen_huskrull_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Åsen_huskrull_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 045/17 den 15.06.2017
Andre dokumenter Arealplankart Åsen_huskrull_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Åsen_huskrull_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Åsen_huskrull_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Rapport Åsen_huskrull_utdrag_biologisk_mangfald_registrering.pdf Utdrag biologisk mangfald registrering
  Rapport Åsen_huskrull_kulturhistorisk_registrering.pdf Kulturhistorisk registrering