Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2018002
Administrativ enhet 3822
Planident 2018002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 522
Saksnummerinformasjon Arkivsystem
Plannavn Detaljregulering for RV 41 Treungen - Stråndrak
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.04.2018
Kunngjøring av planarbeid 23.05.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 16.11.2019
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 017/20 den 23.04.2020
Andre dokumenter Kart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_oversiktskart.pdf Oversiktskart
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR01.pdf Arealplankart R01
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR02.pdf Arealplankart R02
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR03.pdf Arealplankart R03
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR04.pdf Arealplankart R04
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR05.pdf Arealplankart R05
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR06.pdf Arealplankart R06
  Arealplankart RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_plankartR07.pdf Arealplankart R07
  Planbeskrivelse RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_planomtale.pdf Planomtale
  Diverse RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_samanfatning_høyringsfråsegn.pdf Samanfatning av høyringsfråsegn
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_ROSanalyse.pdf Risiko og sårbarhetsanalyse
  Diverse RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_teikningshefte.pdf Teikningshefte
  Rapport RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_støyrapport.pdf Støyrapport
  Rapport RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_geoteknisk_rapport.pdf Geoteknisk rapport
  Rapport RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_naturmangfald_synfaringsnotat.pdf Naturmangfald, synfaringsnotat
  Rapport RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_kulturminner_sjø.pdf Kulturminne i sjø
  Rapport RV41_parsell_1_Treungen-Strandråk_kulturminne.pdf Kulturminne (land)