Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2018003
Administrativ enhet 3822
Planident 2018003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 522
Saksnummerinformasjon Ephorte
Plannavn Detaljregulering for RV 41 Nes - Kyrkjebygda
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.04.2018
Kunngjøring av planarbeid 23.05.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 16.11.2019
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 017/20 den 23.04.2020
Andre dokumenter Kart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_oversiktskart.pdf Oversiktskart
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR01.pdf Arealplankart R01
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR02.pdf Arealplankart R02
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR03.pdf Arealplankart R03
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR04.pdf Arealplankart R04
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR05.pdf Arealplankart R05
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR06.pdf Arealplankart R06
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR07.pdf Arealplankart R04
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR08.pdf Arealplankart R08
  Arealplankart RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_plankartR09.pdf Arealplankart R04
  Planbeskrivelse RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_planomtale.pdf Planomtale
  Diverse RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_samanfatning_høyringsfråsegn.pdf Samanfatning av høyringsfråsegn
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_ROSanalyse.pdf Risik og sårbarhetsanalyse
  Diverse RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_teikningshefte.pdf Teikningshefte
  Rapport RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_støyrapport.pdf Støyrapport
  Rapport RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_geoteknisk_rapport.pdf Geoteknisk rapport
  Rapport RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_naturmangfald_synfaringsnotat.pdf Naturmangfald, synfaringsrapport
  Rapport RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_kulturminner_sjø.pdf Kulturminne i sjø
  Rapport RV41_parsell_3_Nes_Kyrkjebygda_kulturminne.pdf Kulturminne (land)