Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2019001
Administrativ enhet 3822
Planident 2019001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 390
Plannavn Kommuneplan Nissedal 2021-2032
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.03.2021
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 04.06.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 24.06.2020 / 15.09.2020
Endelig planvedtak 25.03.2021
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommuneplan_arealdel_føresegner.pdf Føresegner med retningsliner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommuneplan_arealdel_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 016/21 den 25.03.2021
Andre dokumenter Planbeskrivelse Kommuneplan_arealdel_planomtale.pdf Planomtale
  Arealplankart Kommuneplan_arealdel_plankart.pdf Plankart. Kartvedlegga som syner omsynssoner for flaum og skred blir lagt ut seinare.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplan_arealdel_ROSanalyse.pdf ROS-analyse
  Diverse Kommuneplan_arealdel_landbruksfagleg_vurdering.pdf Landbruksfagleg vurdering
  Diverse Kommuneplan_arealdel_uttale_bornas_rep.pdf Uttale bornas rep. i plansaker (BRP)
  Rapport Kommuneplan_arealdel_Faun_notat.pdf Faun-notat 008-2019
  Diverse Kommuneplan_arealdel_tillegg_Vikbukta.pdf Tillegg, Vikbukta massetak
  Diverse Kommuneplan_arealdel_tillegg_Bjortjønn.pdf Tillegg, Bjortjønn massetak
  SOSI-fil Nissedal kommuneplan 2020.sos Sosi-fil