Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3825_20010010
Administrativ enhet 3825
Planident 20010010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.09.2001
Bestemmelser Planbestemmelser fremgår av kartet (byggehøyder m.v.)
Myndighet Kommunestyret
Format Raster
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20010010
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20010010 KDP Rukkemo - Torvetjønn føresegner.docx  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20010010 KDP Rukkemo Torvetjønn.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil 20010010 KDP_Rukkemo Torvetjønn sosi.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
21.09.2016 2016 / 498   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av 460 daa utmark frå 153/4 LNF område i KDP Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6625318 Y: 453506
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.10.2017 2017 / 2177   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Arealgrense i plan/avstand til vatn og vassdrag   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6623795 Y: 452855
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84