Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3825_20030003
Administrativ enhet 3825
Planident 20030003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksnummerinformasjon 08/2862
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.09.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20030003
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20030003 KPA Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20030003 KPA plankart_Haukeli.pdf  
  Arealplankart 20030003 KPA plankart_Moestrond.pdf  
  Arealplankart 20030003 KPA plankart_Aamot_Rauland_Oyfjell.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 20030003 KPA Planomtale.pdf  
  Vedtak 20030003 kommunestyrevedtak godkjenn mekling 290312.pdf  
  Diverse 20030003 KPA Referat mekling 15.12.2011.pdf  
  Vedtak 1 gongshandsaming Plm-sak 25.10.10.pdf  
  Vedtak 2 gongs handsaming nytt off ettersyn plm-sak 150311.pdf  
  Vedtak 3 gongs handsaming Våmartveit plm-sak 220611.pdf  
  Vedtak 20030003 kommunestyrevedtak 01.09.11.pdf  
  Konsekvensutredning KU Del 1.pdf  
  Konsekvensutredning KU Del 2.pdf  
  Konsekvensutredning KU Del 3.pdf  
  Konsekvensutredning KU Del 4.pdf  
  Konsekvensutredning KU del 5.pdf  
  Rapport Faun rapport 036-2011 Overordna BM vurdering Vinje SBY.pdf  
  Rapport notat Frådeling av hyttetomter.pdf  
  Rapport notat hyttestorleik byggeskikk mm.pdf  
  Rapport notat massetak.pdf  
  Rapport notat reguleringsplanar.pdf  
  Rapport notat vassdrag.pdf  
  Kart RegkartArealbrukNØ.pdf  
  Kart RegkartArealbrukSV.pdf  
  Kart RegkartArealbrukSØ.pdf  
  Kart AnalysekartNØ.pdf  
  Kart AnalysekartSv.pdf  
  Kart AnalysekartSØ.pdf  
  Kart Landskap_NØ.pdf Landkapets hovudformar
  Kart Landskap SV.pdf Landkapets hovudformar
  Kart Landskap_SØ.pdf Landskapets hovudformar
  Rapport 20030003 Faun rapport 040-2012 biologisk mangfald SH-område.pdf  
  SOSI-fil 20030003 KPA sosi.sos  
  SOSI-fil 20030003 KPA sosi illustrasjon.sos  
  Vedtak 20030003 Disp - bruksendring frå bustad til fritid 160-23.pdf Disp - bruksendring frå bustad til fritdsbustad 160/23 plm vedtak 01.11.16
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
14.12.2011 2011 / 2496 Saksarkiv11/2496 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådelling av bustadtomt i LNF-område på gnr 46, bnr 1. LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6610873 Y: 442493
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2013 2012 / 2078 saksark 12/2078 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av to hyttetomter frå 161/11 på Møsstrond LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6635401 Y: 447860
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2013 2012 / 982 saksarkiv 12/982 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av tre hyttetomter frå 168/13 på Møsstrond LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6637582 Y: 452584
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.12.2013 2013 / 2487 saksark 13/2487 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av hyttetomt frå 160/2 på Varlandstangen LNF-område med høve til spreidd bustadbygging og yrkesbygging SBY3 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6633606 Y: 450041
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2014 2014 / 80 saksarkiv 14/80 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt frå 111/2 i Øyfjell LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6605445 Y: 452270
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2014 2014 / 487 Saks arkiv Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5     Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6652182 Y: 441438
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.06.2014 2014 / 934 Saks arkiv Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6     Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6632105 Y: 459874
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.12.2014 2014 / 2284   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Riving av gammal hytte og oppføring av ny hytte gnr/bnr 99/9. Disp. frå KPA kap. 4.2.2 storleik og byggeskikk Disp. frå KPA kap. 4.2.2 storleik og byggeskikk Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6624137 Y: 402358
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.01.2015 2014 / 2764   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Veg i LNF til 138/3/1   Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6618983 Y: 445828
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2015 2015 / 2100 Saks arkiv Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Veg i LNF   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6638900 Y: 447563
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.01.2016 2015 / 3194 saksarkiv Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Frådeling av bustadtomt frå 73/1 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6614922 Y: 433233
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.02.2016 2014 / 1371 Saks arkiv Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Veg i LNF til gnr/bnr 98/94. LNF - PBL §11-7, punkt 5 Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6614526 Y: 417325
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.04.2016 2016 / 823   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt - 114/22 LNF område i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6609928 Y: 454046
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.04.2016 2016 / 489   Godkjent PBL Tilbygg på Haukeliseter fjellstoge gnr/bnr 99/32 Arealplanens kap. 6.2.1 Hensynssone Villrein Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6633155 Y: 398776
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.05.2016 2016 / 858   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt - 58/4 LNF område i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6607266 Y: 437230
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2016 2016 / 498   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av 460 daa utmark frå 153/4 LNF område i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6625318 Y: 453506
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.11.2016 2016 / 2185 saksarkiv Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bruksendring frå bustad til fritidsbustad på 160/23 LNF-område med høve til spreidd bustad- og næringsbygging Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6628545 Y: 451753
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2016 2016 / 2074   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av fritidstomt frå 160/2 LNF i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6633295 Y: 450002
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.01.2017 2016 / 2410   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Frådeling av bustadtomt - 85/12 LNF område i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6621271 Y: 426792
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2017 2016 / 2084   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Mellombels massetak for opprusting av Songa og Trolldalen dam LNF område KPA Masseuttak     Vis i kart (+)
X: 6631550 Y: 420963
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.03.2017 2017 / 773   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tiltak på inntakstunnell for å sikre 3. person. Nedre Poddevatn LNF område i KPA Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6640829 Y: 401571
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2017 2017 / 895   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon frå krav om utnytting for 119/92. Disp. frå kommuneplanens arealdel kap. 4.2.2 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6609326 Y: 458703
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2017 2017 / 1195   Godkjent Byggeforskrifter Plankrav og høgde i PBL   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6618570 Y: 446333
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 2017 / 770   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 1/1 - disp til å skilje ut bustadtomt LNF i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6596011 Y: 441577
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 2017 / 946   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 99/1 disp. for å skilje frå kårbustad og tomt LNF i KPA Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6626666 Y: 408220
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 2017 / 125   Godkjent Byggeforskrifter 160/12 disp. frå 50 meters byggeforbudssone i KPA Byggeforbudssone i KPA Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6632812 Y: 449953
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 2016 / 2596   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon frå Kommuneplanens arealdel - Rauland, for å bygge garasje i område for spredd hyttebygging.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6619052 Y: 445645
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.09.2017 2017 / 1331 Saks arkiv Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6     Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6632085 Y: 459990
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2017 2017 / 349   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan 135/1 Ombygging/nybygging/restaurering av støylshus og uthus. Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel, plankart Rauland, med omsyn til areal på og opprusting av støylar. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6620783 Y: 441598
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.08.2018 2018 / 1193   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp. frå arealgrensa for bygging av ny driftshytte på 60 m2 på 88/12 - Midtlæger ved Bordalsvatnet Kommuneplanensn arealdel, føresegnenes pkt. 4.2.5 om storleik på bygg på støyler Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6633632 Y: 407424
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.08.2018 2018 / 2207   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Riving nybygg av hytte på 98/23 ved Stokketjønn/Grønnuten med tildels flatt tak. Kommuneplanens arealdel, føresegnenes pkt. 4.2.2. om storleik og byggeskikk : fritidsbustader skal ha saltak Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6614292 Y: 418148
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84