Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3825_20060002
Administrativ enhet 3825
Planident 20060002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksnummerinformasjon 2004/812,2008/74
Plannavn Kommunedelplan Rauland
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.03.2006
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Raster
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20060002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20060002 Kommunedelplan Rauland føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20060002 KDP Rauland plankart.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil 20060002 Kommunedelplan Rauland sosi .sos  
  Vedtak 20060002 Dispensasjon frå plankrav to hyttetomter frådelt frå 138-1.pdf Vedtak om dispensasjon frå plankrav - frådeling av to hyttetomter frå 138/1
  Vedtak 20060002 kdp Rauland mindre endring kommunestyret 280618.pdf  
  Vedtak 20060002 kdp Rauland mindre endring kommunestyrevedtak 310119.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
11.02.2010 2008 / 74 Saksarkiv Kun innhold SYBH10 og SYBH11 vest for Raulandsgrend endra til SY Kommunestyret    
X: Y:
31.01.2019 2018 / 1007 saksarkiv Kun innhold Talet på hytteeininigar i SYBH 1 - 9 vert auka med 5 hytteeiningar Kommunestyret    
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
30.05.2012 2012 / 791 Saksarkiv Godkjent Arealbruk kommune(del)plan frådeling av Harkjelstaul frå 140/2 som fritidseigedom. LNF-område med høve til spreidd yrkesbygging SY3. Deling av eiendom    
X: Y:
27.04.2016 2016 / 742   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Veg i LNF på 153/3   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6617230 Y: 450301
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2018 2017 / 1383 saksarkiv Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp frå plankrav i byggjeområde YF6 for å dele frå to hytteteomter frå 138/1 Føresegnenes § 2.1.a) om plankrav i YF6 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 59,72 Y: 8,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84