Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4205_201912
Administrativ enhet 4205
Planident 201912
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1972
Saksnummerinformasjon ePhorte
Plannavn Marnarkrysset
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.04.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 30.05.2020 / 11.07.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
29.05.2020     Dokumenter til offentlig ettersyn i perioden 30.05.20 - 11.07.20. Vedtak
Arealplankart
Rapport
Planbeskrivelse
Bestemmelser
 
X: Y: