Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200501
Administrativ enhet 4211
Planident 200501
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Solemfetane skytebane
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.12.2005
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200501
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Solemf_skyte_regbest_endret2010.pdf Erstatter reg.best. datert 15.12.2005.
Vedtaksdokumenter Arealplankart Solemf_skyte_kart_.pdf Opprinnelig plankart med tegnforklaring. Etter godkjenning har planen fått en mindre vestentlig endring.
  Arealplankart Solemf_skyte_kart_2012.pdf Plankart etter endring, uten tegnforklaring.
Andre dokumenter Diverse Solemf_skyte_støysonekart_.pdf Rød og gule støysoner er inntegnet på kart.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
13.03.2008 2006 / 1   Plangrense og innhold Mindre utvidelse av skytebaneområdet til 200-meters-bane og jaktfeltsti. Kommunestyret Vedtak
 
X: 6530850,61 Y: 495072,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.01.2010 2006 / 172   Bestemmelsene Utvidelse av skytetid fra tre til fire dager. Planutvalget Innstilling (saksfremlegg) Søknad om utvidelse av skytetid fra tre til fire dager.
Vedtak Vedtak om utvidelse av skytetid fra tre til fire dager.
 
X: Y: