Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200803
Administrativ enhet 4211
Planident 200803
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Digerdal reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Opphevet
Ikrafttredelsesdato 18.12.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200803
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Digerdal_snøskuter_beskrivelse_med_bestemmelser.pdf Utgått
  Arealplankart Digerdal_snøskuter_plankart.pdf Utgått - opprinnelig plankart med tegnforklaringer.
Andre dokumenter Diverse Digerdal_snøskuter_merknader_fylkesmannen.pdf Merknader ifm kommuneplanprosessen.
  Diverse Digerdal_snøskuter_notat.pdf Dokumentert samtale med leder av snøscooterklubb.
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
21.11.2008 2007 / 1250   Fylkesmennene Annet Avgjort med forhandlinger   Innsigelse Reguleringsplanen er ikke gjeldende.
 
X: Y: