Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_200804
Administrativ enhet 4211
Planident 200804
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Skorvknatten reguleringsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.01.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 200804
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Skorvknatten_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Skorvknatten_plankart.pdf Opprinnelig plankart med tegnforklaringer
  Planbeskrivelse Skorvknatten_beskrivelse.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Skorvknatten_rådmannens_innstilling.pdf Sees i sammenheng med kommuestyrets vedtak 17.01.08.
  Vedtak Skorvknatten_kommunestyrevedtak.pdf Sees i sammenheng med sakaframlegg datert 12.12.07.
Andre dokumenter Diverse Høringsbrev_fylkesmannen_121007.pdf