Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5025_20130009
Administrativ enhet 5025
Planident 20130009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 13 / 1601
Plannavn Reguleringsplan for Røros sentrum
Type Områderegulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1640
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til 02.05.2014
Vedtatt planprogram 18.06.2015
Kunngjøring av planarbeid 30.04.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 29.06.2018 / 14.09.2018
2. gangs behandling 17.01.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 31.01.2019 / 08.03.2019
3. gangs behandling 12.09.2019
Endelig planvedtak 26.09.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20130009_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planprogram 20130009_Planprogram.pdf  
  Planbeskrivelse 20130009_planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart Røros_sentrum_ny.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksframlegg kommunestyret.pdf  
  Vedtak Saksprotokoll kommunestyret.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse 20130009_ROS-analyse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS bybrann.pdf  
  Rapport Kulturhistorisk_stedsanalyse_060618.pdf  
  Rapport Trafikkanalyse Røros sentrum_23.02.pdf  
  Rapport Fagnotat trafikk.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Øystein Engan