Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5028_2015001
Administrativ enhet 5028
Planident 2015001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 139
Plannavn Rønningstrøa 98/7 m. flr.
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.05.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1653
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015001_planbestemmelser_260618_sist_revidert_101219.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2015001_Plankart.pdf Vedtatt plankart
  Planbeskrivelse 2015001_Planbeskrivelse.pdf Vedtatt planbeskrivelse
  Bestemmelser 2015001_Bestemmelser Endring.pdf Reguleringsendring vedtatt 26.06.2018
  Arealplankart 2015001_Plankart Endring.pdf Reguleringsendring vedtatt 26.06.2018
  Vedtak 2015001_Vedtak endring.pdf  
  Vedtak 2015001_Saksprotokoll_KST_31.05.16.pdf  
  Vedtak 2015001_Saksprotokoll_FSK_10.12.19.pdf  
Andre dokumenter Vedtak Samlet saksfremstilling RP Rønningstrøa.pdf  
  Rapport skredfarevurdering.pdf  
  Rapport Grønnstrukturanalyse.pdf  
  Utforming VA-notat og VA-plan.pdf  
  Illustrasjon planskisser lekeareal.pdf  
  Kart 2015001_Tomtenummer.pdf Tomtenummer
  Illustrasjon 2015001_vegprofil.pdf Vegprofil terreng
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
18.05.2017 17 / 352   Bestemmelsene Spesifisering av høydebestemmelsene, slik at spesifisering er i tråd med generell hensikt i planen om å tillate 2/3 etasjer Formannskapet Vedtak
 
X: Y:
01.10.2019 18 / 3378   Bestemmelsene - LEK2 flyttes mot øst, på andre siden av f_VEG2, som vist i plankart datert 02.09.19 - Snarveg mellom felt BF1 og BF3 flyttes noe lengre nord. - Planbestemmelse punkt 3.1.5 endres. Formannskapet Arealplankart -LEK2 flyttes mot øst, på andre siden av f_VEG2. -Snarveg mellom felt BF1 og BF3 flyttes noe lengre nord
Vedtak
Vedtak
 
X: Y:
10.12.2019 18 / 3378   Bestemmelsene Bestemmelse 3.1.5 endret etter klagebehandling. Følgende tilføyes i planbestemmelsene pkt. 3.1.5: Område avsatt til LEK2 skal sikres med gjerde. Formannskapet Vedtak
Innstilling (saksfremlegg)
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
28.09.2017 17 / 4175   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan dispensasjonfra reguleringsplan til Rønningstrøa g nr/bnr 98/7 for etablering av fjellskjæringen utenfor byggegrense mot lekeareal LEK2 i forbindelse med oppføring av rekkehusbebyggelse på eiendommen9 8/7, samt grunnarbeid på boligeiendommene9 8/157 og 1 Boligbebyggelse, vegareal, lekeareal Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7018543 Y: 566378,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 18 / 3958   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av carport og støttemur på eiendommen gnr/bnr 98/165 Byggegrense Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7018675 Y: 566508
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
2018003 Detaljregulering Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3